Paziņojums par grozījumiem atklātajā iepirkumā „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ID. Nr. KKP 2014-110.02.2014

Pašvaldības SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi", Reģistrācijas Nr. 48703001147, faktiskā adrese: 1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, ir veikusi grozījumus iepirkumā "Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē", iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-1. Iepirkums veikts projekta "Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ieviešanai. Grozījumi veikti kandidātu atlases nolikumā un tehniskajā specifikācijā.

Piedāvājumi jāiesniedz Koknesē, 1905.gada ielā 7, 3.stāvā, administrācijā, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no 12:00 -13:00, līdz 2014.gada 24.februāra plkst. 14:00

Ieguldījums Tavā nākotnē

printēt

Paziņojums par grozījumiem atklātajā iepirkumā „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ID. Nr. KKP 2014-130.01.2014

Pašvaldības SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi", Reģistrācijas Nr. 48703001147, faktiskā adrese: 1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, ir veikusi grozījumus iepirkumā "Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē", iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-1. Iepirkums veikts projekta "Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ieviešanai. Grozījumi veikti kandidātu atlases nolikumā un tehniskajā specifikācijā.

Piedāvājumi jāiesniedz Koknesē, 1905.gada ielā 7, 3.stāvā, administrācijā, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no 12:00 -13:00, līdz 2014.gada 11.februāra plkst. 14:00

Ieguldījums Tavā nākotnē

printēt

Paziņojums par atklātu iepirkumu21.01.2014

Paziņojums par atklātu iepirkumu

„Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē”

ID. nr. KKP 2014-1

Pašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģistrācijas Nr. 48703001147, faktiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, izsludina iepirkumu „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-1. Iepirkums veikts projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ieviešanai. Iepirkuma priekšmets ir katlumājas Parka ielā 18, Koknesē efektivitātes paaugstināšana, uzstādot jaunu šķeldas apkures katlu ar jaudu 3,1 MW, rekonstruējot šķeldas glabātuvi un veicot citus darbus. Uzņēmējam jāveic projektēšana, būvdarbi, iekārtu piegāde un jānodod būve ekspluatācijā. Iepirkuma dokumentus var saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: komunalie@inbox.lv , iepirkuma dokumenti 3 dienu laikā tiks nosūtīti elektroniski, uz pieprasījumā norādīto adresi. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties uz vietas SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Armands Preiss, mob.: +(371) 29112845; fakss: 65161833, e-pasts: komunalie@inbox.lv . Vietas apskate notiks 30.01.2014 plkst.11:00.

Piedāvājumi jāiesniedz Koknesē, 1905.gada ielā 7, 3.stāvā, administrācijā, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, līdz 2014.gada 11.februāra, plkst. 14:00

Ieguldījums Tavā nākotnē

printēt

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 20, Koknesē, jumta rekonstrukcija30.10.2013

 • Iepirkuma priekšmets: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 20, Koknesē, jumta rekonstrukcija”, saskaņā ar Tehnisko projektu un Darbu uzdevumu.
 • Nolikums: šeit
 • Darbu apjoms: šeit
 • Tehniskais projekts: šeit
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit
printēt

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Indrānu ielā 3, Koknesē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi24.07.2012

printēt

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Indrānu ielā 3, Koknesē11.06.2012

printēt

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija „Liepas”, Bormaņi, Kokneses novads15.05.2012

 • Līguma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija „Liepas”, Bormaņi, Kokneses novads Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/233 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Liepas”, Bormaņos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KKP 2012/2 ERAF
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 15.05.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.07.2012.
 • Nolikums (ar 18.06.2012. grozījumiem. Grozījumi iekrāsoti dzeltenā krāsā): šeit.
 • Tehniskā specifikācija: šeit
 • Pielikumi: šeit
 • Informācijas apmaiņa: Jautājumi un atbildes
 • Tehniskais projekts: AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, GP_1, KRĀSAS; AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, AV7, AV8, AV9, AV10, AV11, AV12; Z1, Z2; UK1, UK2, UK3, UK4, UK5, UK6, UK7, UK8.
printēt

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Indrānu ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā17.05.2012

 • Līguma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Indrānu ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/08/264 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Indrānu ielā 7, Koknesē energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KKP 2012/3 ERAF
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 17.05.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.07.2012.
 • Nolikums (ar 18.06.2012. grozījumiem. Grozījumi iekrāsoti dzeltenā krāsā): šeit.
 • Tehniskā specifikācija: šeit
 • Pielikumi: šeit
 • Tehniskais projekts: AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13; GP1; Instr.; AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, AV7, AV8; UK1, UK2; ZIB1, ZIB2, ZIB3, ZIB4, ZIB5, ZIB-IS 1.
printēt

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu28.07.2011

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 48703001147, 1905. gada ielā 7, Koknese, Kokneses novads LV - 5113, paziņo lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā”

Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031 iepirkuma procedūrā „Ūdens sagatavošanas iekārtas un II pacēluma sūkņu stacijas projektēšana un būvniecība Koknesē”’ ar FIDIC Dzeltenās grāmatas noteikumiem.

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas AS „HYDROTECH” reģ. nr.17315395 piedāvātā līgumcena bez PVN 299495.40 LVL

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 11.07.2011. gadā. Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top