Projekta ietvaros slēdz līgumu22.03.2011

Projekts: „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001.

2011.gada 21.martā Kokneses novada dome noslēdza līgumu ar pašnodarbināto Jāni Ozolu par iepirkumu procedūrām nepieciešamo dokumentu izstrādes nodrošināšanu ēku, būvju, telpu un infrastruktūras renovācijas un rekonstrukcijas darbu veikšanai Vecbebru Profesionālajā vidusskolā par summu 1800,00 LVL.

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” 19.05.2009. Vienošanās Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/01424.01.2011

 2008. gada 31. jūlijā Kokneses pagasta padome iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” ar mērķi pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvai vispārējās vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanai, lai paaugstinātu vispārējās vidējās izglītības kvalitāti prioritārajos mācību priekšmetos I.Gaiša Kokneses vidusskolā.

printēt Lasīt visu ziņu

Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei24.01.2011

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2. aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"", Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir apstiprinājusi Kokneses novada domes iesniegto projektu „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2010. gada 29. oktobrī Kokneses novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru kā sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

Projekts:

„Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, Nr.2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001.

printēt Lasīt visu ziņu

ESF projekts „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”20.01.2011

2010.gada 21.decembrī starp Kokneses novada domi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās par Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063 „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” īstenošanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses novada dome saņem 100% ERAF līdzekļu Vecbebru Profesionālās vidusskolas renovācijai un modernizācijai16.11.2010

29. oktobrī no Kokneses uz Rīgu devās Kokneses novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs, lai Izglītības un zinātnes ministrijā svinīgā pasākumā kopā ar izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvjiem parakstītu līgumu, kurā VIAA ar Kokneses novada domi slēdza vienošanos par 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta īstenošanu aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”. Tas nozīmē, ka pašvaldības līdzfinansējums šī projekta realizēšanai nav nepieciešams.

printēt Lasīt visu ziņu

Apstiprināts Kokneses novada domes projekta iesniegums Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/06916.11.2010

Apstiprināts Kokneses novada domes projekta iesniegums Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069 „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ar kopējo attiecināmo izmaksu finansējumu LVL 18 490,00 (Astoņpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit latu 00 santīmu), ko veido 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 22 mēneši – no 2010.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Projekta ietvaros Kokneses novada domes Attīstības nodaļā 2010.gada 1.oktobrī darbu uzsākusi projekta koordinatore un 2011.gada janvārī Sociālajā dienestā plānots pieņemt darbā sociālo darbinieku/-ci.

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī.

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” 19.05.2009. Vienošanās Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/01426.10.2010

„Projekts jau daļēji realizēts, matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabineti aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, uz kurām var projicēt no datora, un ar datu kamerām — ierīce, kuru izmantojot uz projektora vai interaktīvās tāfeles var demonstrēt dažādus objektus. Bioloģijas klase tikusi arī pie digitālā mikroskopa,” stāsta skolas direktors M.Reinbergs. „Skolēnu vajadzībām iegādāti arī 20 portatīvie datori, kas izdalīti četrām klasēm, un jauns printeris. Lai tehnika būtu drošībā, kabinetos ierīkota signalizācija.”

printēt Lasīt visu ziņu

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Koknesē pabeigta05.10.2010

Šī gada 2010. gada 1. oktobrī Koknesē tika parakstīts pieņemšanas akts par līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Koknesē” darbu pabeigšanu. Līgums tika īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā”. Līguma ietvaros tika uzbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Daugavas, Rožu, Liepu un Austrumu ielās. Kanalizācijas tīkli uzbūvēti arī Laicena un Mednieku ielās.

Tika apvienotas divas agrāk atsevišķi darbojošās ūdensvada sistēmas Melioratoru ielā un Centra ūdensvada sistēma. Tas uzlabos ūdens kvalitāti Melioratoru ielas patērētājiem. Uzbūvētas divas kanalizācijas notekūdeņu sūkņu stacijas un viena rekonstruēta.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” 28.09.201028.09.2010

Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”

I. Gaiša Kokneses vidusskolas informatizācija

Bebru pamatskolas informatizācija

Pērses pamatskolas informatizācija

Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas informatizācija

16.12.2009. Vienošanās Nr.2009/0309/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564

Skolas nav saņēmušas centralizētajā iepirkuma rezultātus par paredzētās datortehnikas iegādi projektam „Izglītības iestāžu informatizācija”, tāpēc aizkavējusies ieplānoto finanšu līdzekļu apguve. Kokneses novada dome strādā pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas lokālo datortīklu izveidei visās četrās projektā iesaistītajās novada skolās.

Lai sagatavotu atbilstošu infrastruktūru lokālo datortīklu attīstībai, projektu skolās tiks veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, kurus finansēs Kokneses novada dome.

printēt

SIA “Kokneses Komunālie paklpojumi” informācija15.09.2010

Kohēzijas fonda ūdensprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves daļa Koknesē ir nonākusi beigu stadijā. Projekta ietvaros ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti līdz “sarkanajām līnijām”.

Tālāk privātmāju īpašniekiem attiecīgo tīklu izbūve ir jāveic pašiem. Šāda veida pakalpojumus sniegt ir piekrituši:

  1. Andris Gailītis, tālrunis - 26369749;
  2. IU “Mite”, Ainārs Utāns, tālrunis - 29105520;
  3. IK “RL Būvnieks”, Juris Lazdāns, tālrunis – 27079062, 26821496.

Pieslēgšanās kārtība:

  • Iesniegums par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmām adresēt SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”.
  • SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” izsniedz tehniskos noteikumus un nosaka piederības robežas.
  • Mājas īpašnieks izbūvē ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas tīklus līdz sarkanai līnijai.
  • Tiek noslēgts līgums par attiecīga pakalpojuma sniegšanu (ūdensapgāde, kanalizācija).
  • SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” pieslēdz mājas ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmu pie centrālās ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmas.

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis A.Preiss

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top