faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Apstiprināts Kokneses novada domes projekta iesniegums Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/06916.11.2010

Apstiprināts Kokneses novada domes projekta iesniegums Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069 „Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ar kopējo attiecināmo izmaksu finansējumu LVL 18 490,00 (Astoņpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit latu 00 santīmu), ko veido 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 22 mēneši – no 2010.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Projekta ietvaros Kokneses novada domes Attīstības nodaļā 2010.gada 1.oktobrī darbu uzsākusi projekta koordinatore un 2011.gada janvārī Sociālajā dienestā plānots pieņemt darbā sociālo darbinieku/-ci.

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī.

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” 19.05.2009. Vienošanās Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/01426.10.2010

„Projekts jau daļēji realizēts, matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabineti aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, uz kurām var projicēt no datora, un ar datu kamerām — ierīce, kuru izmantojot uz projektora vai interaktīvās tāfeles var demonstrēt dažādus objektus. Bioloģijas klase tikusi arī pie digitālā mikroskopa,” stāsta skolas direktors M.Reinbergs. „Skolēnu vajadzībām iegādāti arī 20 portatīvie datori, kas izdalīti četrām klasēm, un jauns printeris. Lai tehnika būtu drošībā, kabinetos ierīkota signalizācija.”

printēt Lasīt visu ziņu

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Koknesē pabeigta05.10.2010

Šī gada 2010. gada 1. oktobrī Koknesē tika parakstīts pieņemšanas akts par līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Koknesē” darbu pabeigšanu. Līgums tika īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Aizkraukles rajona Kokneses pagastā”. Līguma ietvaros tika uzbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Daugavas, Rožu, Liepu un Austrumu ielās. Kanalizācijas tīkli uzbūvēti arī Laicena un Mednieku ielās.

Tika apvienotas divas agrāk atsevišķi darbojošās ūdensvada sistēmas Melioratoru ielā un Centra ūdensvada sistēma. Tas uzlabos ūdens kvalitāti Melioratoru ielas patērētājiem. Uzbūvētas divas kanalizācijas notekūdeņu sūkņu stacijas un viena rekonstruēta.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” 28.09.201028.09.2010

Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”

I. Gaiša Kokneses vidusskolas informatizācija

Bebru pamatskolas informatizācija

Pērses pamatskolas informatizācija

Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas informatizācija

16.12.2009. Vienošanās Nr.2009/0309/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564

Skolas nav saņēmušas centralizētajā iepirkuma rezultātus par paredzētās datortehnikas iegādi projektam „Izglītības iestāžu informatizācija”, tāpēc aizkavējusies ieplānoto finanšu līdzekļu apguve. Kokneses novada dome strādā pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas lokālo datortīklu izveidei visās četrās projektā iesaistītajās novada skolās.

Lai sagatavotu atbilstošu infrastruktūru lokālo datortīklu attīstībai, projektu skolās tiks veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, kurus finansēs Kokneses novada dome.

printēt

SIA “Kokneses Komunālie paklpojumi” informācija15.09.2010

Kohēzijas fonda ūdensprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves daļa Koknesē ir nonākusi beigu stadijā. Projekta ietvaros ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti līdz “sarkanajām līnijām”.

Tālāk privātmāju īpašniekiem attiecīgo tīklu izbūve ir jāveic pašiem. Šāda veida pakalpojumus sniegt ir piekrituši:

 1. Andris Gailītis, tālrunis - 26369749;
 2. IU “Mite”, Ainārs Utāns, tālrunis - 29105520;
 3. IK “RL Būvnieks”, Juris Lazdāns, tālrunis – 27079062, 26821496.

Pieslēgšanās kārtība:

 • Iesniegums par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmām adresēt SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”.
 • SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” izsniedz tehniskos noteikumus un nosaka piederības robežas.
 • Mājas īpašnieks izbūvē ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas tīklus līdz sarkanai līnijai.
 • Tiek noslēgts līgums par attiecīga pakalpojuma sniegšanu (ūdensapgāde, kanalizācija).
 • SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” pieslēdz mājas ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmu pie centrālās ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmas.

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis A.Preiss

printēt

Īstenots ERAF projekts07.09.2010

Š.g. augustā ir īstenots un ekspluatācijā nodots Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts „Kokneses novada Kokneses speciālās internātpamatskolas - attīstības centra telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju renovācija”.

 • Līguma kopējās izmaksas: 94126,57 Ls
  • 80007,58 Ls – t.sk. ERAF finansējums
  • 14118,99 Ls – pašvaldības līdzfinansējums

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Īstenots Kokneses izgāztuves rekultivācijas projekts02.08.2010

Ir īstenots un ekspluatācijā nodots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Kokneses pagasta izgāztuves „Koknese” Nr.32608/2832/PPV rekultivācija”.

Līguma kopējās izmaksas- 50 640.50 Ls

Ieguldījums tavā nākotnē!

printēt

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” 19.05.2009. Vienošanās Nr.2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/01426.07.2010

2010. gada 21.aprīlī Jēkabpilī Tālākizglītības un Informāciju tehnoloģijas centra datorklasē notika informatīvais mācību seminārs pašvaldību projektu vadītājiem un vidusskolu skolotājiem par aktualitātēm ES fondu apguvē izglītības jomā un kabinetu aprīkojumu iegādi ERAF 3.1.3.1. aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/04/014 ietvaros, kurā piedalījās projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā” vadītājs I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktors Māris Reinbergs un projekta asistente direktora vietniece informātikas jautājumos Elvīra Broka.

printēt Lasīt visu ziņu

Apstiprināts projekts "Kokneses kultūras nama rekonstrukcija"06.05.2010

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde ar 27.04.2010.lēmumu LEM-2 apstiprinājusi projektu Nr.10-04-L32100-000119 „Kokneses kultūras nama rekonstrukcija”

 • Projekta attiecināmās izmaksas- 140 000 Ls
 • ES finansējums- 105 000 Ls
 • Novada finansējums- 35 000 Ls
 • Neattiecināmās izmaksas finansē novads.
printēt
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top