Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/projekti/parakstita_vienosanas_par_eiropas_savienibas_fonda_projekta_nr_9_3_1_1_18_i_026_socialo_pakalpojumu_infrastrukturas_attistiba_kokneses_novada_istenosanu
Drukas datums: 10:51:55 04.06.2020

Parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.3.1.1/18/I/026 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Kokneses novadā ” īstenošanu04.09.2019

Kokneses novada dome 2019.gada 28.augustā ir parakstījusi vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk- CFLA) par Eiropas Savienības fonda  projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Kokneses novadā" ( turpmāk- Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu - 14 vietas, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēti trīs dzīvokļi (no tiem divus apvienojot vienā) un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi kā rezultātā pielāgotajās telpās tiks izveidotas 14 vietas ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam.

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 285 915.49 euro, no tām 226 844.69 euro ir ERAF finansējums, Valsts budžeta dotācija 10 721.83 euro, Kokneses novada domes līdzfinansējums ir 32 165.50 euro, cits publiskais finansējums, ko līdz lēmumam par snieguma ietvara piešķiršanu priekšfinansē pašvaldība 16 183.47 euro.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots Ģimenes atbalsta centram "Dzeguzīte" jauns ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Pakalpojums tiks veidots adresēs, "Madaras" - 8 un "Madaras"-  9, Iršu pagastā, Kokneses novadā.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada augusts līdz 2020.gada septembrim.

 Informāciju sagatavoja:

Anda Mikāla,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja