Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Indrānu ielā 8, Koknesē energoefektivitātes paaugstināšanas projekts30.06.2020

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu (Projekta) īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15.marta noteikumu Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas nosacījumiem.

Projekts tiek īstenots "Attīstības finanšu institūcijas "ALTUM"" uzraudzībā. DME projekta numurs: DME0000462.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai (tehniskās dokumentācijas izstrādei, būvdarbiem) no "ALTUM" saņemts finansējums granta veidā 50% apmērā, kas nav jāsedz dzīvokļu īpašniekiem, bet pārējā projekta finansējuma daļa tiks nosegta saņemot aizdevumu kredītiestādē.          

printēt Lasīt visu ziņu

Iegādāti jauni sporta kameru komplekti zivju resursu aizsardzībai13.06.2020

Kokneses novada dome iegādājusies divus sporta kameru komplektus Reveal D3, projekta "Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novadā" ietvaros, kas īstenots 2020.gada 1.kārtas Zivju fonda pasākumā "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)".

Projekta mērķis ir uzlabot zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitāti, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. Ar projekta ietvaros iegādātā aprīkojuma palīdzību Kokneses novadā tiks risinātas pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpņu un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas problēmas, kā arī uzlaboti makšķernieku kontroles mehānismi, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.

printēt Lasīt visu ziņu

Īstenojot LEADER projektu, atjaunota Kokneses katoļu baznīca12.06.2020

Ir pabeigti Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas atjaunošanas darbi.

Kamēr citur valdīja Covid-19 krīze, Kokneses katoļu baznīcā atjaunošanas darbi ritēja pilnā sparā un ir pabeigti kopā ar krīzes laika beigām. Atsākoties baznīcas darbībai klātienē, draudzes locekļi un baznīcas apmeklētāji varēs novērtēt veiktos uzlabojumus. Iekļūšana baznīcā nu ir daudz ērtāka, nomainītas durvis un nokalti augstie sliekšņi tā, lai turpmāk baznīcu varētu apmeklēt arī cilvēki ar pārvietošanās grūtībām un ģimenes ar bērnu ratiņiem. Neatsverams ieguvums baznīcēnus sagaida iestājoties aukstajam laikam, jo baznīcā nomainīta vecā, neefektīvā apkures sistēma, ierīkoti radiatori un jaudīgs kamīns, kā arī restaurēti logi, būtiski uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Baznīcas atjaunošanas darbus veica sia  “RUR” no Olaines, kas darbojās Māra Lubiņa vadībā.

Atjaunota arī regulārā un svētku dievkalpojumu kārtība, ievērojot valstī noteiktās piesardzības un distancēšanās prasības:

  • Atjaunotās baznīcas atklāšanas dievkalpojums notiks š.g. 19.jūlijā plkst. 9.00 ar Latvijas Romas Katoļu baznīcas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča piedalīšanos.
  • Ģimeņu dievkalpojumi notiek katra mēneša trešajā svētdienā plkst. 9.00.
  • Regulārie dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 9.00.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Kokneses novadā tiks īstenoti divi jauniešu iniciatīvu projekti12.06.2020

Pavasarī Kokneses novada domē pirmo reizi bija izsludināts atklāts projektu konkurss "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) ietvaros.

Konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. "PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600,00 euro, kas 100% apmērā tiek segts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds).

printēt Lasīt visu ziņu

Kokneses Mūzikas skolai jauns akordeons11.06.2020

Kokneses Mūzikas skolas vēsturē šis gads paliks īpašā atmiņā ne tikai ar jauniem izaicinājumiem mācīšanās procesa nodrošināšanā, bet arī ar iespēju skolas materiāli tehnisko bāzi papildināt ar jaunu akordeonu.

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu šī gada maija sākumā tika iegādāts jauns akordeons "Weltmeister", kas deva īpašu muzicēšanas prieku jaunajiem akordeonistiem, piedaloties II Starptautiskajā akordeonistu forumā, kurā mūzikas skolas audzēkņi varēja piedalīties pēc Kaļiņingradas Dmitrija Šostakoviča bērnu mūzikas skolas vadības uzaicinājuma un, kas notika neklātienē 6.maijā. No Kokneses mūzikas skolas jaunajiem akordeonistiem šajā neklātienes forumā piedalījās 1. klases audzēknis - sešgadīgais Rodrigo Šteinbergs, 3. klases audzēkne Estere Riekstiņa un 6. klases audzēkne Keisija Vidiņa. Šajā akordeonistu forumā piedalījās jaunie mūziķi no Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Spānijas un arī mēs no Latvijas.

printēt Lasīt visu ziņu

Apstiprināts projekts "Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novadā"08.05.2020

Zivju fonda padome apstiprinājusi Kokneses novada domes projektu "Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novadā".

Projekta mērķis ir uzlabot zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitāti, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.

Zivju resursu aizsardzība tiek mērķtiecīgi plānota, lai radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, kā arī veicinātu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Projekta ietvaros plānots iegādāties divus sporta kameru komplektus.

printēt Lasīt visu ziņu

Apstiprināts projekts par Iršu muižas klēts mākslinieciski arhitektonisko izpēti08.05.2020

Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās "Zemgales kultūras programmas 2020" ietvaros ir atbalstīts Kokneses novada domes projekts "Iršu muižas klēts – magazīnas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte".

Projekta mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma Iršu muižas klēts - magazīnas saglabāšanu, attīstību un pieejamību esošajām un nākamajām paaudzēm.

Projekta ietvaros tiks veikta Iršu muižas klēts – magazīnas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, lai turpmāk plānotu objekta saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu apmeklētājiem. Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rezultātā nākotnē būs iespējams atjaunot ēkas vēsturisko veidolu, lai padarītu magazīnu iedzīvotājiem un apmeklētājiem drošu, pieejamu un sekmētu tās lietderīgu pielietojumu. Projekts sekmēs Zemgales un Sēlijas tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu.

printēt Lasīt visu ziņu

Atjauno Kokneses katoļu baznīcu, Lieldienu dievkalpojumi notiks kā ierasts10.03.2020

Martā uzsākti atjaunošanas darbi Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, tomēr Lieldienu svētku dievkalpojumu norisi tie neietekmēs.

Baznīcas apmeklētāji un draudzes locekļi jau būs pamanījuši rosību baznīcā, kur uzsākti atjaunošanas darbi. Līgums par darbu veikšanu februāra pēdējās dienās tika parakstīts ar būvfirmu sia  “RUR” no Olaines, kas darbojas Māra Lubiņa vadībā.

Lieldienu dievkalpojumi baznīcā notiks kā ierasts, jo līdz tam tiks veikti darbi, kas baznīcas pieejamību apmeklētājiem neietekmēs. Pēc Lieldienu svētkiem par baznīcas pieejamību informēs draudzes priesteris Pēteris Alusiks.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekts noslēdzas, bet aizraujošais ceļojums piļu un muižu parkos turpinās10.03.2020

Uzsākoties jaunajai tūrisma sezonai doties aizraujošā ceļojumā piļu un muižu parkos mudina Kokneses novada dome kopā ar sadarbības partneriem projekta "Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" ietvaros.

Lai gan pats projekts noslēdzas, tomēr projekta partneri ir parūpējušies, lai aizraujošais ceļojums piļu un muižu parkos turpinātos šajā tūrisma sezonā un sniegtos pāri oficiālajam tūrisma sezonas noslēgumam. Ceļotājiem ir nebijusi iespēja visu 2020.gadu iesaistīties piļu un muižu parku apmeklēšanā, izpildot dažus vienkāršus uzdevumus un savā īpašumā iegūstot īpašo "Drauga karti", kas ļaus baudīt virkni priekšrocību, piemēram, ekskursiju gida pavadībā bez maksas! Ar "Drauga kartes" saņemšanas noteikumiem un maršrutu aprakstu katra ceļotāja gaumei var iepazīties visitkoknese.lv mājas lapā sadaļā "Idejas atpūtai".

printēt Lasīt visu ziņu galerija (19)

Apstiprināts projekts "Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorijas labiekārtošana"10.03.2020

Biedrība "Daugavas Savienība" atbalstījusi projektu "Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorijas labiekārtošana", kura ietvaros tiks izgatavots un uzstādīts jauns masīvkoka galds ar soliem. Darbi tiks veikti no 15.marta līdz 31.jūlijam.

Galds un soli tiks izgatavoti no izzāģētajiem bīstamajiem un kritušajiem ošiem Kokneses parkā, tādējādi dāvājot tiem otru mūžu jaunā veidolā. Masīvkoka galds un soli piešķirs senatnīgu izskatu un vēsturisku auru pilsdrupu priekšpils teritorijai, tādējādi labāk iekļaujoties gleznainajā Daugavas krastu ainavā. Galda garums būs apmēram 4,5 metri, bet solu garums līdz pat 5 metriem. Darbu veicējs – Aldis Neija.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top