Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/4747/viss_sakas_ar_pasaku
Drukas datums: 22:04:10 17.01.2020

Viss sākas ar pasaku!

26.02.2016 kur : Kokneses novada dome

„Kad viņa sāka spēlēt, putni apklusa un klausījās brīnišķīgajās skaņās, bites un tauriņi lidinājās un dudināja maigās melodijas.” Arī mazie Kokneses Mūzikas skolas vijolnieki ir dzirdējuši, kā spēlē Vijolīte Annas Sakses pasakā. Par to varējām pārliecināties brīnišķīgā vijoļklases prezentācijas koncertā 26. februāra vakarā Kokneses novada domes zālē.

2016. gads ir iesācies Kokneses Mūzikas skolas 25 gadu jubilejas zīmē. Pagājušajā mēnesī izskanēja pirmais - klaviermūzikas koncerts no iecerēto koncertu sērijām piecu mēnešu garumā, bet februāris atnesa svētkus tiem, kam tuva vijoļmūzika.

Vijoļklase Kokneses Mūzikas skolā sāka darboties 2008./2009. mācību gadā skolotājas Marijas Vildes vadībā. Trešo mācību gadu bērniem vijoles spēlēt prasmi māca skolotājs Jānis Atslēga. Koncerts bija priecīga satraukuma brīdis mazajiem vijoles pavēlniekiem, viņu vecākiem un vecvecākiem, vijoļspēles skolotājam Jānim Atslēgam un visam Kokneses Mūzikas skolas kolektīvam. Uz pirmo vijoļklases koncertu bija ieradušies arī ciemiņi no Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas, Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas un Mārupes Mūzikas un mākslas skolas.

„Viss sākas ar pasaku”, koncertu atklājot, sacīja Jānis Atslēga, bet Kokneses Mūzikas skolas direktore Silvija Cīrule savā izteiksmīgajā lasījumā mūs aizveda brīnumainajā Annas Sakses pasaku pasaulē – tur, kur joprojām skan Vijolītes spēlētās dziesmas.

Jānis Atslēga, iepazīstinot ar saviem audzēkņiem – desmit talantīgiem jaunajiem māksliniekiem, katram veltīja uzmundrinošu smaidu un draudzīgu apskāvienu, lai viņiem būtu drošāk kāpt uz skatuves. Skatītāju sirsnīgie aplausi apliecināja – pateicoties skolotāja pacietībai un enerģijai, bērni savā muzikālā ceļa sākumā ir paveikuši daudz.

No tautas dziesmu melodijām, latviešu komponistu skaņdarbiem un ārzemju dižgaru radīto – tik plašs bija mazo vijolnieku koncerta repertuārs. Jāņa Atslēgas īsie un pasmaidīt rosinošie skaņdarbu pieteikumi koncerta ritējumam piešķīra pavasarīgu sajūtu. Mazajiem māksliniekiem klavieru pavadījumu spēlēja koncertmeistari Ilona Makareni, Jānis Bumbišs un Jānis Atslēga. Deviņas skaisti tērptas meitenes un viņu vidū viens stalts zēns atklāja, kā viņu rokās spēj uzgavilēt vijolīte. Lai čaklajiem vijoļklases audzēkņiem: Montai Bergmanei, Rūdolfam Zvejniekam, Samantai Dardetei, Luīzei Vasiļevskai, Helēnai Vildei, Paulai Vingrei, Annijai Strazdiņai, Undīnei Millerei, Danai Šiballo un Annijai Ermičai izdodas piepildīt savus sapņus mūzikas pasaulē!

Lielisks piemērs Kokneses Mūzikas skolas vijolniekiem bija Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas audzēkņa Arno Titova virtuozais sniegums. Arno ir bijis arī Jāņa Atslēgas skolnieks. Vijoļspēles skolotāja aicinātas bija arī viešņas no Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas. Patīkams pārsteigums bija stīgu instrumentu klases audzēknes Asnates Višķeres priekšnesums. Asnate ir koknesiete, Kokneses Mūzikas skolas absolvente, kura trešo gadu šajā skolā apgūst čella spēli. Arī Madaras Levinskas uzstāšanās atklāja, ka čells ir stīgu instrumentu karalis. Kopā ar savām skolniecēm bija pedagoģe Maija Kalniņa.

Skaists vijoļmūzikas baudījums bija Jāņa Atslēgas un viņa kolēģes - Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktores Daces Štrodahas duetā izpildītais L.Bokerini „Menuets”.

Koncerta noslēgumā uz skatuves pulcējās jaunie vijolnieki, lai kopā ar Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas skolotāju Ilzi Kaspari, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktori Daci Štrodahu un skolotāju Jāni Atslēgu skatītājiem dāvātu Ž.Metallidi „Gredzentiņu” un skaņdarbu ar trīs populārām vijoles melodijām.

Sveicot koncerta dalībniekus Kokneses Mūzikas skolas direktore Silvija Cīrule sacīja: „Sirsnīgs paldies jums, mazie mākslinieki! Tā bija cienīga Kokneses novada domes zāles iesvētīšana, jo šovakar bija pirmais koncerts šajā zālē pēc vērienīga remonta. Pēc pāris gadiem mēs sagaidīsim pirmo vijoļklases izlaidumu. Esmu pārliecināta, ka nepaies ilgs laiks un mūsu skolā skanēs arī čells. Vislielākais paldies jums, skolotāji, par mūsu jaunajai paaudzei no sirds dāvātajām zināšanām!” Skolotājs Jānis Atslēga šajā vakarā saņēma daudz sirsnīgu pateicības vārdu, bet viņa kolēģe Ilze Kaspare pateica vissvarīgāko: „Koknesieši, jums ir laimējies ar lielisku skolotāju!” Jaunajiem vijolniekiem vēl tāls un skaists ceļš ejams, lai nepietrūkst drosmes un uzdrīkstēšanās, bet vecākiem lai izturība būt līdzās ar savu atbalstu!

Uz tikšanos nākamajos koncertos!

Sarmīte Rode

Daces Svētiņas foto