Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3977/nekustama_ipasuma_izsole
Drukas datums: 04:36:06 04.03.2021

Nekustamā īpašuma Izsole

13.06.2017 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI, LĪGUMS NOSLĒGTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu - 8/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 3260 013 0415 ar adresi 1905.gada ielā 7, Koknesē, ar izmantošanas mērķi – ar tūrismu saistītas infrastruktūras attīstība un pakalpojumu sniegšana. Izsoles sākuma cena 20930,00 euro (divdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro 00 centi). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2017.gada 12.jūnija plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums ar noteikumos minētajiem dokumentiem. Dalības maksa 30,00 euro un nodrošinājuma summa 2093,00 euro, iemaksājamas pirms dokumentu iesniegšanas. Objekta izsole notiks 2017.gada 13.jūnijā pkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575.