Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3964/nomas_tiesibu_izsole__kartupelu_pagrabs
Drukas datums: 22:06:05 17.01.2020

Nomas tiesību izsole – kartupeļu pagrabs

15.01.2014 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUS. LĪGUMS NOSLĒGTS.

  1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks noteikts Nomnieks Kokneses novada domei piederošajai nedzīvojamai ēkai - kartupeļu pagrabam (turpmāk tekstā Objekts) ar kadastra apzīmējumu 32460050008 001 un adresi Kokneses novada, Bebru pagastā, „Volšēni-Virši”
  2. Izsole notiks 2014. gada 15.janvārī plkst.10.00.Kokneses novada administrācijas ēkas 1.stāva 1.telpā (apspriežu zālītē). Pieteikšanās izsolei iesniedzot rakstisku iesniegumu Kokneses novada domes izsoles komisijai līdz 2014. gada 15.janvāra plkst.9.00.
  3. Objektam ar kopējo platību 1270,6 m2 izsoles nomas tiesību sākuma cena noteikta mēnesī Ls 35,58 (trīsdesmit piecus latus 58 santīmus ), ar 2014.gada 1.janvāri EUR 50,63 (piecdesmit euro 63 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles solis – Ls 3,56 (trīs lati 56 santīmi) ar 2014.gada 1.janvāri EUR 5, (pieci euro), kas ir 10% no nosacītās nomas maksas apmēra mēnesī.
  4. Nomas Objekta izmantošanas mērķis - lauksaimnieciskās ražošanas un apkalpošanas nodrošināšanai.
  5. Noteikts, ka vienlaicīgi ar nosolītā Objekta nomas līgumu ar izsoles nosolītāju tiek slēgts zemes nomas līgums par zemesgabala zem ēkas, saskaņā ar zemes plānu 0,42 ha, kas ir daļa no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 32460050008, nosakot zemei papildus nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 un ar Kokneses novada domes 30.03.2011.sēdes lēmumu apstiprinātajiem „Noteikumi par pašvaldības zemes gabalu nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtības” 6.2. apakšpunktu.
  6. Apstiprinātie nomas tiesību izsoles noteikumi un līguma projekts (pielikumos Nr.1,2).