Svarīga informācija iedzīvotājiem covid 19
Svarīga informācija iedzīvotājiemKokneses novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKoknese veselīgāka vide visiemReimigrācijaKoknese investoriemKokneses sporta centrs logoAinavu dārgumiVikingu lielaiva NamesisVelonomaOgres tehnikumsLikteņdārzsKokneses pilsdrupasKokneses pagasta bibliotēkaĶILUPEŠķiroto atkritumu savākšanas laukumsvugd

Par Kokneses novada, Bebru pagasta nedzīvojamo ēku un zemes zem ēkām iznomāšanu

10.12.2013 09:30 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

Kokneses novada dome izskatīja Z/S „ Vecsiljāņi” , reģistrācijas Nr. 48701000077 juridiskā adrese: „ Vecsiljāņi”, Bebru pagasts , Kokneses novads, 2013.gada 1.novembra iesniegumu par zemi un trīs nedzīvojamām ēkām uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 32460060121, un zemi zem četrām nedzīvojamām ēkām uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 32460060107 iznomāšanu lauksaimnieciskās ražošanas un apkalpošanas nodrošināšanai.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Pamatojoties uz „ Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma”, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , kuru 5. punkts nosaka, ka ja iznomā apbūvētu zemesgabalu, uz kura atrodas publiskas personas ēkas (būves)zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus.

Pašvaldības manta var tikt iznomāta rakstveida vai mutiskā izsolē.

Nomas maksa tiek noteikta kopējā par visām septiņām ēkām, saskaņā ar Kokneses novada domes mantas vērtēšanas un objektu apsekošanas komisijas lēmumu, bet zemes zem ēkām nomas līgums tiek slēgts ar ēku nomas izsoles nosolītāju, nosakot zemei nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 .

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „ Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 61. panta pirmo, otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu, atklāti balsojot, PAR-12 ( Mudīte Auliņa, Jānis Dzenis, Lidija Degtjareva, Pēteris Keišs, Henriks Ločmelis, Ivars Māliņš, Jānis Miezītis , Edgars Mikāls, Artūrs Plūme, Māris Reinbergs, Gita Rūtiņa, Dainis Vingris), PRET- nav, ATTURAS- 3 (Valdis Biķernieks, Jānis Krūmiņš , Uldis Riekstiņš), Kokneses novada dome NOLEMJ:

1.Iznomāt un noteikt nomas cenu Kokneses novada domei piederošās neapdzīvojamās ēkas (turpmāk tekstā Objekts) )Kokneses novada Bebru pagastā, LV- 5135 sekojoši:

1.1. kadastra apzīmējums 3246 006 0121 001 „Degvielas noliktava”, 126,4 m2-0.023 Ls/m2;

1.2.kadastra apzīmējums 3246 006 0121 002 „Darbnīca rezerves daļu noliktava”, 403,7 m2-0.015 Ls/m2;

1.3. kadastra apzīmējums 3246 006 0121 003 „Bebru remonthalle- darbnīca”, 1034,3 m2- 0.025 Ls/m2;

1.4. kadastra apzīmējums 3246 006 0107 002 „Graudu kalte Zemturi”,280,8 m2 -0.056 Ls/m2

1.5. kadastra apzīmējums 3246 006 0107 003 „Angārs- šķūnis Zemturi”, 911,1 m2 -.032 Ls/m2;

1.1.6. kadastra apzīmējums 3246 006 0107 004 „Svaru ēka Zemturi”,65,4 m2- .041 Ls/m2;

1.7. Kadastra apzīmējums 2346- 006- 0107 005 „Angārs Zemturi”, 432,2 m2- 0.042 Ls/m2;

2.Noteikt Objekta ar kopējo platību 3253,9 m2 izsoles sākuma cenu - nomas maksu mēnesī Ls 100,54(simts lati 54 santīmi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa un noteikt izsoles soli – Ls 10(desmit lati), kas ir 10% no nosacītās nomas maksas apmēra mēnesī.

3.Noteikt nomas Objekta izmantošanas mērķi- lauksaimnieciskās ražošanas un apkalpošanas nodrošināšanai.

4.Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus un līguma projektu (pielikums Nr.1,2).

5.Noteikt, ka vienlaicīgi ar nosolītā Objekta nomas līgumu ar izsoles nosolītāju tiek slēgts zemes nomas līgums par zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem 32460060121 un 32460060107, nosakot zemei nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 un ar Kokneses novada domes 30.03.2011.sēdes lēmumu apstiprinātajiem „Noteikumi par pašvaldības zemes gabalu nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtības” 6.2. apakšpunktu.

6. Publicēt informāciju par izsoli pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv

7.Izsoli veikt Kokneses novada domes Izsoles komisijai.

8.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ilmāram Klaužam.

Izsolei nepieciešamie dokumenti iesniedzami Kokneses novada domē ne vēlāk kā līdz 2013.gada 10.decembrim plkst.9.00.Izsole notiks 2013.gada 10.decembrī plkst.9.30, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1.kabinetā (apspriežu zālītē).

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top