Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/3960/nekustama_ipasuma_zemesgabalu_un_dzivokla_izsole
Drukas datums: 02:25:27 22.01.2020

Nekustamā īpašuma zemesgabalu un dzīvokļa Izsole

19.11.2013 09:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI. ĪPAŠUMS PĀRDOTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošos sekojošus nekustamos īpašumus:

1. Nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 32600130767 - dzīvojamo māju apbūves zemesgabalu ar platību 1259 m2, Līgo ielā 2 B, Kokneses pagastā, Kokneses novadā ar izsoles sākumcenu Ls 1000,(viens tūkstotis lati). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2013.gada 19.novembra plkst.9.00 ir jāiesniedz iesniegums un dokumentus par dalības maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas Ls 100, nomaksu. Objekta izsole notiks 2013.gada 19.novembrī plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē. IZSOLE NOTIKUSI

2. Nekustamo īpašumu trīs istabu dzīvokli renovētā mājā ar kadastra Nr. 32609000540 „Liepas”-11, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena Ls 2750 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2013.gada 19.novembra plkst.9.00 ir jāiesniedz iesniegums un dokumentus par dalības maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas Ls 275 nomaksu. Objekta izsole notiks 2013.gada 19.novembrī plkst.11.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē. Iespējams iegādāties arī līdz 5 gadi uz nomaksu. IZSOLE NENOTIKA

3. Nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 3260010 0225 zemesgabalu (starpgabals) ar platību 0,4986 ha „ Vaidelotes ”, Bilstiņi, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena Ls 400 (četri simti lati). Pirmpirkuma tiesības ir piegulošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.32600100056; 32600100102; 32600100076; 32600100028; 32600100079 īpašniekiem ,kuri savas pirmpirkuma tiesības var pieteikt rakstiski Izsoles komisijai līdz 2013.gada 31.oktobrim. Ja nepiesakās pirmpirkuma tiesību pretendenti, tad rīko Izsoli vispārējā kārtībā, bet ja piesakās vairāki pirmpirkuma tiesību pretendenti, tad tiek rīkota Objekta izsole starp pretendentiem. Objekta izsolei jāpiesakās līdz 2013.gada 19.novembra plkst.9.00 iesniedzot rakstisku piedāvājumu un dokumentus par dalības maksas Ls 20 un nodrošinājuma naudas Ls 40 nomaksu. Objekta izsole notiks 2013.gada 19.novembrī plkst.11.30 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē. IZSOLE NOTIKUSI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E.Ģēģeri pa tālruni 65133634.

IZSOLES REZULTĀTI

1. Zemesgabals Līgo ielā 2B nosolīts par Ls 1 100.

2. Izsole trīs istabu dzīvoklis Liepas 11 nenotika, jo nepieteicās neviens pretendents.

3. Zemesgabalu Vaidelotes nosolīja par Ls 440.