Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/pasakumi/10065/bebru_pagasta_pagraba_un_zemes_nomas_tiesibu_izsole
Drukas datums: 13:53:10 09.05.2021

Bebru pagasta pagraba un zemes nomas tiesību Izsole

17.03.2020 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Kokneses novada dome izsola nomas tiesības ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Kokneses novada, Bebru pagasta, nedzīvojamās ēkas- pagraba ar kadastra apz.32460050008 001 un zemes gabala ar kadastra apz. 32460050008.  Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 16.marta  plkst.10.00. Izsoles sākuma cena -  gada nomas maksa 1465,00 euro  ( viens tūkstotis četri simti sešdesmit pieci euro 00  centi ) plus nosolītais un  plus PVN. Izsoles solis – 100,00 euro (viens simts euro 00 centi). Objekta nomas izsole notiks 2020.gada 17.martā  plkst. 10.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1. telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv sadaļā izsoles un Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar Bebru pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 2006603.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei