Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/ogres_tehnikuma_izglitibas_programmu_istenosanas_vieta_vecbebros/piedalas_sabiedribas_integracijas_fonda_izsludinataja_konkursa
Drukas datums: 00:28:50 21.09.2020

Piedalās Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā konkursā11.02.2013

Bebru internātvidusskola 2012.gada 20.aprīlī nodibināja biedrību „Saules atslēdziņa”, kuras galvenais mērķis ir atbalstīt sociālā sektora aktivitātes, brīvā laika pavadīšanas iespējas, sabiedrisko un cita veida integrāciju, kā arī iestāties par bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku tiesību aizsardzību, drošību un veselību.

Līdz ar to, lai veiksmīgi spētu cīnīties ar augstākminētajām problēmām un nodrošinātu sistemātisku mērķa grupu fiziskās veselības uzlabošanu un nostiprināšanu, veicinātu mērķu grupas informētību, komunikāciju, līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs, uzlabotu mērķa grupas psiholoģisko stabilitāti un mazinātu psiholoģiskās problēmas, tika pieņemts lēmums iesaistīties Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā konkursā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” ietvaros apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju projektu programma”, kur pieejamais programmas līdzfinansējums pirmajā konkursā ir EUR 3 299 782 ekvivalents latos (EUR 423 049 mikroprojektiem un EUR 2 876 733 meco un makroprojektiem) un iesniegt projektu Fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības veicināšanas pasākumi sociāli neaizsargāto grupu integrācijai, pirmajai kārtai.

Projektā plānotās aktivitātes nodrošinās veselības un fiziskās aktivitātes veicinošas nodarbības-peldētapmācību; vasaras nometnes; smilšu terapijas un psiholoģisko grupu nodarbības un publicitātes pasākumus, sociālā riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem, kas sekmēs mērķa grupas pašnovērtējumu, izveidos pozitīvas un draudzīgas attiecības ar apkārtējiem vienaudžiem un veicinās integrācijas procesu Zemgales Plānošanas reģionā.

Beebru internātvidusskolas informācija