Pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai11.09.2018

Kokneses internātpamatskolai – attīstības centram jaunais 2018./2019. mācību gads ir iesācies ar labām ziņām – apstiprināts Erasmus+ 2018. gada konkursam pieteiktais projekts “Pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai”, kura laikā skolas pedagogiem būs iespēja pilnveidot profesionālo kompetenci, papildināt zināšanas kvalitatīva mācību procesa organizēšanā, uzlabot un dažādot metodiskās zināšanas un prasmes skolēnu ar speciālajām vajadzībām izglītošanā.

Projekta realizācijas laikā ir plānotas trīs mobilitātes – pedagogu dalība profesionālās pilnveides kursos Francijā, Grieķijā un Somijā, kas ļaus iepazīt citu valstu izglītības sistēmas un labās prakses piemērus darbā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, papildinās pedagogu profesionālo pieredzi uz kompetencēm balstīta mācību satura realizēšanā, nodrošinot mācību procesa kvalitāti. Kursos „Special Needs Education : A step-by- step approach" (Izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām : mācāmies soli pa solim), „Montessori method - learning in freedom within limits" (Montesori metode – mācīšanās bez brīvības ierobežojumiem) un „ Benchmarking Finnish Education System” (Somijas izglītības sistēmas augstā kvalitāte) dalībnieki apgūs inovatīvas mācību metodes mūsdienīga mācību procesa organizēšanā, iepazīs jaunākās tendences skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā, akcentu liekot uz skolotāja attieksmi un aktivitātēm skolā, papildinās teorētiskās un praktiskās zināšanas par Montessori metodi, apmeklēs skolas, satiks ārvalstu ekspertus un vēros viņu stundas.

Mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām un reālām dzīves situācijām, veidot dziļāku izpratni par katru apgūstamo jomu, mācīt prasmi pielietot zināšanas un paust savu attieksmi, tādēļ starptautiskos projektos gūtā pieredze un zināšanas ir palīgs skolotājam mācību procesa organizēšanā un vadīšanā.

 I.Svence,

direktores vietniece metodiskajā darbā

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top