Mācīt un mācīties savādāk05.11.2019

Rudens brīvdienas ir laiks, kad skolēni atpūšas no mācībām, bet skolotāji aktīvi izglītojas, lai apgūtu jaunas mācību metodes un gūtu iedvesmu izmēģināt kaut ko jaunu.

22.oktobrī Kokneses pamatskolā – attīstības centrā pulcējās skolotāji no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem, lai klātienē gūtu priekšstatu par Barboletas attīstošo metodi un tiktos ar tās autori,  klīnisko psiholoģi un speciālo pedagoģi Baibu Blomnieci – Jurāni, kurai ir ilggadēja pieredze darbā ar bērniem  ar funkcionāliem traucējumiem. Barboletas inovatīvā mācību metode palīdz attīstīt domāšanu, atmiņu un koncentrēšanās spējas.  Tās pamatā  ir apmācība, izmantojot līdzsvara platformas,   kuras sekmē maksimālu uzmanības koncentrēšanu, iekšējās spriedzes un stresa mazināšanu. Metodei ir plašs pielietojuma spektrs – vārdu krājuma un gramatikas likumu apguve valodu apmācībā, matemātisko darbību veikšana, vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas faktu un terminu apguvē, kā arī uzvedības korekcijas procesā un logopēdisku problēmu risināšanā.

Savukārt, 23.oktobrī skolas pedagoģiskie darbinieki piedalījās kursos “Daudzveidīgas mācību stratēģijas digitāla un jēgpilna mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”, papildinot savu profesionālo kompetenci un zināšanas par dažādu mācību stundu modeļu un digitālo rīku izmantošanu mūsdienīgā stundā, lai sasniegtu izvirzītos pedagoģiskos mērķus, sekmētu izpratni par to nozīmi kompetencēs balstītā izglītības procesā.

Kursu sākumā I.Svence aktualizēja jautājumus par skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu izglītības procesā.  Turpinot lekcijas, A.Ščerbinska analizēja dažādu mācību stundu modeļu lomu jēgpilna izglītības procesa organizēšanā, uzsverot mācību stundas uzbūvi, akcentējot zināšanu aktualizāciju (ko skolēni jau zina par apgūstamo tēmu, kā skolēnus ieinteresēt apgūstamajā tēmā), apjēgšanu (kas skolēniem jāprot/jāzina apgūstamās tēmas ietvaros, kā skolēni lietos apgūtās zināšanas) un refleksiju (ko skolēni ir iemācījušies stundas laikā, kā pārbaudīt skolēnu apgūtās zināšanas). Lektore uzsvēra, ka ir svarīgi mācību procesu dažādot atbilstoši skolēnu spējām, vajadzībām un interesēm – mācību procesa diferenciācija, individualizācija un personalizācija.

Ar savu pieredzi digitālo rīku pielietošanā, veidojot jēgpilnus, drošus, interaktīvus, radošus mācību materiālus, uzdevumus un pārbaudes darbus, izmantojot dažādas lietotnes (Actionboud, Kahoot.com, Plickers.com, Learningapps.org) un Google veidlapas, dalījās Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas M.Urga, D.Bernāne, D.Ūdre, S.Gžibovska, D. Logina, K.Skrūzmane un E.Ivanāne. Kursu dalībnieki, izmantojot mobilās mācīšanas pamatprincipus un brīvpieejas digitālos mācību materiālus, darbojās praktiski – veidoja stundu plānus un mācību prezentācijas, orientējās skolas telpās, veica dažādus radošus un atraktīvus uzdevumus.

Kursu noslēgumā Kokneses pamatskolas – attīstības centra komanda, kura pārstāv Kokneses novadu VISC īstenotajā ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030,  iepazīstināja kolēģus ar darba plānošanas nosacījumiem un pedagogu savstarpējās sadarbības lietderību, realizējot caurviju integrāciju izglītības procesā, kā arī ar sniedza savu redzējumu par projekta ietvaros izstrādātajiem mācību un atbalsta materiāliem skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Paldies visiem skolas pedagogiem par atsaucību un aktīvu dalību kursos!

 Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskais dienests

           

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top