Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/kokneses_pamatskola_attistibas_centrs/izglitiba_berniem_ar_specialam_vajadzibam_tuvojamies_soli_pa_solim
Drukas datums: 01:07:20 15.07.2020

Izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām: tuvojamies soli pa solim23.02.2019

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra darbība ir vērsta uz mērķi nodrošināt daudzpusīgu un kvalitatīvu izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām. Skola – centrs ir arī reģionālais speciālās izglītības attīstības centrs, kurš organizē konferences, kursus, seminārus, sniedz konsultācijas reģiona un Latvijas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem, izstrādā metodiskus materiālus un ieteikumus.

Mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām un reālām dzīves situācijām, veidot dziļāku izpratni par katru apgūstamo jomu, mācīt prasmi pielietot zināšanas un paust savu attieksmi. Lietpratīgam skolotājam nepieciešams pārrobežu skatījums, iejūtība pret kultūru atšķirībām, atvērtība jaunām idejām un spēja pielāgoties pārmaiņām. Jau trešo gadu skolas pedagogiem ir iespēja, piedaloties ERASMUS+ projektos, papildināt profesionālo kompetenci un zināšanas, gūt pieredzi ārvalstīs, lai izmantotu to skolā, mūsdienīga pedagoģiskā procesa skolēniem ar speciālām vajadzībām nodrošināšanai,  izglītības kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai, veicinot starptautiskās pieredzes popularizēšanu Latvijā.

No 2019.gada 2. līdz 10.februārim, projekta ERASMUS+ 2018 "Pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai" 2.aktivitātes ietvaros, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotājām Inesei Svencei un Inetai Gerasimovai bija iespēja piedalīties kursos   „Special Needs Education: A step-by- step approach" (Izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām: tuvojamies soli pa solim) Grieķijā, Kalamatā. Ierasties no sniegotās Latvijas uz vietu, kur bija +20 grādu un kokos greznojas citroni un apelsīni, bija labs iemesls, lai visu apmācību laiku justos pozitīvi. Ja varētu domāt, ka apmācības ir atpūta – noteikti nē, tās bija darba dienas, turklāt garas. Nedēļa bija ļoti intensīva un saspringta, taču tieši tas mācības padarīja tik vērtīgas. Skolotājas no Kokneses kopā ar kolēģiem no Rumānijas, Beļģijas, Igaunijas un Gruzijas apguva inovatīvas mācību metodes mūsdienīga mācību procesa organizēšanā, aktualizēja jaunākās tendences skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā, galveno akcentu liekot uz pedagogu attieksmi un aktivitātēm skolā, uzlaboja svešvalodu zināšanu un komunikāciju prasmes, kā arī pilnveidoja izpratni par izglītības sistēmām Eiropā. Kursu dalībniekiem bija iespēja apmeklēt un iepazīties ar dažāda veida Grieķijas izglītības iestādēm – gan speciālajām skolām, gan skolām, kuras realizē iekļaujošu izglītību, tikties ar izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālu.

 Projekta laikā bija iespēja iepazīties ar Grieķiju – Balkānu valsti, kurā dzīvo viena no senākajām Eiropas tautām ar vairākus tūkstošus gadu senu vēsturi, kas aizsākas Senajā Grieķijā. Grieķija tiek uzskatīta par Rietumu kultūras šūpuli, jo tajā ir radusies demokrātija, Rietumu filozofija, Olimpiskās spēles, Rietumu literatūra, politoloģija, medicīna. Un, protams, dalībnieki iepazinās ar vienu no lielākajām Grieķijas pilsētām – Kalamatu, “olīvu zemi”, kurā norisinājās projekta aktivitātes visas nedēļas garumā.

 Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, strauja informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība. Skolotājs vairs nav tikai informācijas sniedzējs, bet ir kļuvis par līdzatbildīgu, kreatīvu mācību procesa organizētāju ar daudzām funkcijām, kas prasa augstu pedagoģisko profesionalitāti, kompetences, prasmi sagatavoties mūsdienu izglītības pedagoģiskās darbības prasībām. Projekta "Pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai" laikā iepazītās citu valstu izglītības sistēmas un to pieredze izglītības reformu norisē, gūtā pieredze darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām papildināja pedagogu zināšanas uz kompetencēm balstīta mācību satura realizēšanā, nodrošinot mācību procesa kvalitāti.

 Inese Svence,

direktores vietniece metodiskajā darbā

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs