Lapas karte
AA+A++
A AAA

Erasmus+ “Veiksmīgas stratēģijas skolēnu ar speciālām vajadzībām mācīšanai katrā klasē”

30.09.2021

erasmus_logo.jpgeuropass_teacher_academy_logo.jpgKokneses pamatskolas – attīstības centra pedagoģiskajam personālam, kuram ir pieredze kvalitatīva, inovatīva, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanā, skolēnu spēju attīstībā, ir svarīgi turpināt apgūt un papildināt zināšanas ārvalstīs, tādejādi veicinot pārmaiņas skolas izglītības vidē, kas savukārt ietekmēs izmaiņas izglītības procesos visā valstī un sabiedrībā kopumā, kā arī sekmēs izglītības modernizāciju un pāreju uz jauniem apmācības un mācīšanas veidiem. Realizējot Erasmus+ 2019 projektu „Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē”, direktores vietniece metodiskajā darbā Inese Svence un speciālās izglītības pedagogs Ineta Gerasimova no 2021.gada 16. līdz 22.augustam devās uz profesionālas pilnveides kursiem „Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom” („Veiksmīgas stratēģijas skolēnu ar speciālām vajadzībām mācīšanai katrā klasē”) Spānijā. Kursu programma bija izstrādāta skolotājiem, kas strādā ar skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām vispārizglītojošās un speciālās izglītības iestādēs. Tā kā katra izglītojamā individuālās īpašās vajadzības ir ļoti atšķirīgas, pedagogiem ir nepieciešamas zināšanas un prasmes, kā šiem bērniem veidot un sniegt atbalsta pasākumus mācību procesā, nodrošinot mācību un novērtēšanas metodes, stratēģijas un rīkus, lai apmierinātu atšķirīgās mācīšanās vajadzības.

Kopā ar kolēģiem no Polijas, Ungārijas, Vācijas, Rumānijas un tālās Kubas atraktīvās, zinošās un pieredzes bagātās pasniedzējas Lisas – Lottes Grimmas (Lisa-Lott Grimm) vadīti dalījāmies ar labo praksi, grupās un pāros diskutējām, kā identificēt un novērtēt skolēnus ar speciālām vajadzībām, mācījāmies, kā izstrādāt diferencētus darbus un pielietot dažādas mācību metodes un stratēģijas, lai sasniegtu individuālos izglītības mērķus un uzdevumus, un izmantot IKT rīkus visu izglītojamo atbalstam, kā arī pilnveidojām savas prasmes un profesionālo kompetenci, guvām jaunas iemaņas un stratēģijas, lai sagatavotu skolēniem ar speciālām vajadzībām efektīvas mācību un atbalsta programmas, iepazināmies ar jaunākajām tendencēm iekļaujošā izglītībā, papildinājām zināšanas par efektīvām stratēģijām un produktīvas mācīšanās vides veidošanu, apguvām stratēģijas, kā palīdzēt un mācīt skolēnus ar dažādām speciālām  izglītības vajadzībām, apguvām pamatiemaņas noteikt skolēnu mācīšanās un uzvedības problēmas un sastādīt individuālos plānus mācību sasniegumu uzlabošanai un skolēnu speciālo vajadzību atbalstam

Līdztekus saspringtajam, bet ļoti aizraujošam apmācības procesam iepazinām Spānijas vēsturi, tās kultūrvēsturisko mantojumu un izbaudījām spāņu tradicionālo virtuvi un karsto Spānijas sauli.

Kokneses pamatskola - attīstības centrs iesaistās starptautiskos projektos, lai pedagoģiskais personāls un skolas vadība gūtu jaunu pieredzi kvalitatīva, moderna mācību procesa organizēšanai un vadīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām, jo mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām un reālām dzīves situācijām, veidot dziļāku izpratni par katru apgūstamo jomu, mācīt prasmi pielietot zināšanas un paust savu attieksmi. Mobilitātes noslēgumā, saņemot sertifikātus un Europass dokumentu, kopā ar ārzemju kolēģiem atzinām, ka, piedaloties šajos Erasmus+ kursos, ir gūta nenovērtējama pieredze, kura noderēs gan turpmākajā profesionālajā darbībā, gan dos ierosmi piedalīties citos starptautiskos projektos. Šī bija lieliska iespēja praktizēt un uzlabot svešvalodas zināšanas, veidot starptautiskus kontaktus un sadarbības iespējas, gūt jaunas idejas un stratēģijas, kuras varēs izmantot savā pedagoģiskajā darbībā.

 

Ineta Gerasimova, Inese Svence

Erasmus+ projekta dalībnieces

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top