Dalāmies pieredzē Skola 2030 Ieviešanas seminārā 27.05.2019

Kompetencēs balstītās mācības koncentrējas uz to, kas skolēniem ir jāmācās darīt, nevis uz to, kas viņiem ir paredzēts mācīties tradicionālo atsevišķu mācību priekšmetu ietvaros. (OECD, 2018) 2018./2019.mācību gadā Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs aktīvi darbojās projektā Skola 2030, akcentējot "Sadarbības un līdzdalības" un "Digitālās pratības" caurviju  aprobāciju. Visa mācību gada garumā projekta dalībnieki – vadības un sākumskolas skolotāju komanda, apmeklēja mācības, apguva teorētiskas zināšanas, izzināja citu skolu pieredzi, dalījās ar savas labās prakses piemēriem, plānoja un vadīja  starpdisciplinārās mācību stundas, veicināja skolēnu sadarbības un digitālo prasmju attīstību.

2019. gada 7. maijā Ogres tehnikumā notika projekta Skola 2030 Ieviešanas seminārs, kurā  Zemgales reģiona pirmsskolu un sākumskolu pilotskolu komandas dalījās pārmaiņu ieviešanas pieredzē, stendu prezentācijās un piedalījās meistarklašu darbā. Gatavojoties semināram, katras skolas komanda  izveidoja stendu, kurā atspoguļoja mācību gada paveikto. Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru seminārā pārstāvēja un ar skolas pieredzi dalījās skolotājas Jolanta Rotkāja un Ineta Gerasimova. Uz šo Ieviešanas semināru aicinājām  līdzi arī kolēģus no Kokneses novada PII "Gundega" un I.Gaiša Kokneses vidusskolas, kas nav iesaistītas projektā. Stendā prezentējām caurvijas "Digitālā pratība" ieviešanu izglītības procesā –  skolas komandas mērķi, uzdevumus projekta ieviešanā un skolas labās prakses pieredzi, plānojot un vadot starpdisciplinārās stundas, izmantojot interaktīvo tāfeli uzdevumu veikšanai, optimālai zināšanu apguvei un novērtēšanai.  Analizējot šāda veida stundas, varam secināt, ka ir gan ieguvumi – pedagogs pilnveidojas profesionāli un sadarbojas ar kolēģiem, skolēniem ir prieks par mācību procesu un veidojas daudzveidīgāka mācīšanās pieredze, kā arī pilnveidojas prasmes darbā ar IT, gan ir arī negatīvie aspekti – liels laika patēriņš gatavojoties stundām, skolēniem ar speciālajām vajadzībām  grūtības sagādā divu mācību priekšmetu mijiedarbības izpratne.

Semināra otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās meistarklasēs. Nodarbībā "Dienas mācību procesa plānošana un vadīšana",, iepazināmies ar pirmsskolas dienas norisēm ar to, kā tajās jūtas un darbojas bērns, kā skolotājs šīs norises plāno un realizē  telpās un āra vidē. Darbnīcā "Komandas līdzdalība iestādes darbības plānošanā" lektores dalījās pieredzē par to, kā veidojas iestādes komanda, kāda ir iestādes filozofija un vērtības, līdzdalības nosacījumi, plānošanas struktūra.  

 Seminārs sniedza dalībniekiem jaunas ierosmes un idejas turpmākajam projekta Skola2030 realizēšanas posmam, kur īpašs akcents tiks likts uz mācību jomu priekšmetu saturu, mācību materiālu un pieejas aprobēšanu.

Ineta Gerasimova,

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top