Sumina Kokneses novada Goda ģimenes10.08.2018

Vasaras pilnbrieda laikā, 10. augustā, Kokneses novada pašvaldība pirmo reizi sumināja Kokneses novada Goda ģimenes - pārus, kuriem laulības mūžs sasniedzis 50 un vairāk kopā nodzīvotus gadus. Par šo sirsnīgo pasākumu Kokneses novada domē atgādinās ieraksti Goda grāmatā, bet laulāto pāriem tika pasniegts Goda raksts "Kokneses novada Goda ģimene", Likteņdārza jubilejas monēta un neaizmirstamā atmiņā paliks svētku dienā saņemtie ziedi, dziesmas un apsveikuma vārdi.

Vairākus mēnešus iepriekš Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļa bija aicinājusi pieteikties uz svētku pasākumu laulātos pārus, kuru kopīgais dzīves ceļš mērojams Zelta kāzu mirdzumā un vēl dižākās laulību gadskārtās.

Ar latviešu tautasdziesmām svētku gaviļniekus un viņu sveicējus pie Kokneses novada domes namdurvīm sagaidīja folkloras kopa "Urgas", bet kapelas "Aizezeres muzikanti" lustīgās melodijas goda pārus priecēja mirkli pirms pasākuma.

Skanot F. Mendelsona "Kāzu maršam", goda vedēji: Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Ozola ieveda laulātos pārus svētkiem greznotajā zālē. Un šķita sirmie kungi un viņu mīļotās atgriezās jaunības gados, jo bija tikpat mīlestībā starojoši. Tikai garajā kopdzīves laikā klāt vēl nācis daudz kas vērtīgāks – saudzīgums, prasme sargāt, būt viens otram blakus arī grūtos brīžos.

Anita Ozola, Kokneses novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, atklājot laulāto pāru godināšanas svinības, sacīja: "Latvijas valsts simtgadē mēs iesākam jaunu tradīciju – godināt ģimenes, kuras ir mūsu novada lepnums! Likteņdārza jubilejas monēta simbolizē tautas nelokāmo ticību Latvijas nākotnei, lai šī dāvana jums simbolizē arī jūsu ģimenes stiprumu un jūsu dzimtas laimīgu nākotni." Goda pārus ar svētku uzrunu sveica Kokneses novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs, viņiem veltot arī Imanta Ziedoņa dzejoli: "bet cilvēki avoti ir…", tā pasakot visīstākos vārdus par šīs dienas gaviļnieku bagāto dzīves gājumu.  

Sumināšanas ceremonijā katrs pāris tika aicināts parakstīties Kokneses novada Goda ģimeņu grāmatā, apsēsties īpašajā goda vietā un, ieklausoties viņiem veltītajos vārdos, atminēties savu iepazīšanās stāstu un kāzu dienu, atšķirt sava ģimenes albuma vienu no skaistākajām lappusēm, jo patīkams pārsteigums bija ieraugot savu kāzu fotogrāfiju uz ekrāna skatuves vidū. Goda pāriem: Pēterim un Vijai Stuburiem, Andrejam un Zigrīdai Baložiem, Ernestam un Zentai Skopāniem, Vilnim un Lidijai Kraukļiem, Auseklim un Elgai Grigāniem, Jānim un Vizmai Kalausiem, Ivanam un Anitai Drikšņām Likteņdārza jubilejas monētu, Goda rakstu un krāšņas rozes pasniedza Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs un domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs. Katram pārim  kapela "Aizezeres muzikanti" veltīja muzikālu sveicienu – dziesmu, kas reiz skanējusi viņu kāzu valsī. Tikpat saviļņojošs brīdis bija tuvinieku dāvātie ziedi un apskāvieni.

Pēterim un Vijai Stuburiem pieder Pērses krastā kopā sagaidīti 58 pavasari. Pēteris Stuburs ir dzimis Latgalē, Maltas pagastā, bet dzīves ceļš 1958. gadā atveda uz Koknesi. Te viņš satika jauno un glīto skolotāju, Kokneses meiteni, kura bija tikko sākusi pirmās darba gaitas Kokneses vidusskolā. 1960. gada 2. aprīlī Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā abi jaunie cilvēki viens otram teica "jā" vārdu. Pēterim Stuburam darba gadi aizritējuši inženiera darbā, Atmodas laikā darbojoties Latvijas Tautas Frontē, bet skolotāja Vija Stubure skolojusi vairākas koknesiešu paaudzes. Viņi abi ir devuši savu ieguldījumu pagasta sabiedriskajā dzīvē. Ģimenē izaudzināti divi dēli, izauklētas divas mazmeitas, prieku dāvā divas mazmazmeitiņas. Stuburu pāris par savu saskanīgo mūžu teic: "Mēs viens otram esam uzticējušies un jutuši atbildību par savu ģimeni."

Andreja un Zigrīdas Baložu mīlestības stāsts sācies pirms vairāk kā 58 gadiem Ventspils pusē. Ogrē dzimušais Andrejs pēc Saldus veterinārā tehnikuma beigšanas un Ventspils meitene Zigrīda, beidzot Ventspils feldšeru skolu, gandrīz vienlaicīgi tika nosūtīti darbā uz Ventspils rajona Zivas pagastu. 1960. gada 16. aprīlī Ventspils dzimtsarakstu nodaļā skanēja viņu mīlestības solījums. Kad ģimenē bija piedzimuši divi dēli un meita, iegūti augstskolu diplomi, 1976. gadā Koknesē viņi piepildīja sapni par savu ģimenes māju. Te pagājuši darba gadi, kuros iemantota koknesiešu cieņa un atzinība. Mīlestībā un saskaņā izaudzināti bērni, jau lieli izauguši seši mazbērni un sagaidīti seši mazmazbērniņi. Šopavasar, 16. aprīlī, 58. kāzu gadadienā viņi no saviem mīļajiem saņēma visskaistāko dāvanu – kopīgu braucienu uz jaunības vietām, kur abi iepazinušies un sākuši savu kopīgo dzīves ceļu. Lai tikpat saulains Andreja un Zigrīdas Baložu ceļš, ejot pretī savām Dimanta kāzām!

Ernests un Zenta Skopāni savu mīlestību ceļu iet 53 gadu garumā un lielākā daļa no tiem pieder Koknesei. 60. gadu sākumā Beļavas pagastā dzimušais Ernests pēc Stāmerienas tehnikuma pabeigšanas sevi jau bija apliecinājis kā prasmīgu agronomu Madonas rajona saimniecībās, bet jelgavniece Zenta pēc augstskolas beigšanas bija nosūtīta darbā par fizkultūras skolotāju mazajā lauku skoliņā Degumniekos. Viņi viens otru ieraudzīja pašdarbnieku koncertā, pēc kura balles vakarā Ernests uzlūdza Zentu uz deju. Bet viņi paši teic: mūs satuvināja sports, dejošana, ceļošana un kino! 1965. gada 5. jūnijā Madonas dzimtsarakstu nodaļā viņi noslēdza mūža derību. No 1976. gada Ernesta un Zentas Skopānu mājas ir Koknesē, un katram savā profesijā pagājuši bagāti un piepildīti gadi. Ernests Skopāns daudz paveicis Kokneses pagasta attīstībā, sporta un kultūras dzīvē. Ģimenē izaudzināta meita un dēls, sirdi sasilda trīs mazbērni. Bet pats galvenais – viņiem joprojām kopā ir interesanti!

Vilnis un Lidija Kraukļi pagājušā gada rudenī, 9.septembrī, sveica viens otru savos Zelta mīlestības svētkos. Bet kā Rundālē dzimušais Vilnis satika savu izredzēto - Iršu pagasta meiteni Lidiju? Pēc jūrskolas beigšanas četrus gadus Vilnis dienēja Kronštatē kopā ar Lidijas māsīcas draugu, kurš ieteicis Vilnim uzrakstīt viņai vēstuli. Viņu pirmā satikšanās notika Viļņa dienesta laikā 1966. gada aprīlī, kad Lidija bija nosūtīta medicīnas skolas beigšanas valsts praksē uz Ļeņingradu. Drīz vien jaunieši saprata, ka ir viens otram īstie. 1967. gada 9. septembrī Ogres dzimtsarakstu nodaļā Vilnis un Lidija mija zelta gredzenus. Iesākumā jaunā ģimene dzīvo Ogrē, bet visilgākie kopdzīves gadi pavadīti Iršos, kur izaudzinātas divas meitas, bet vislielākais prieks par mazdēlu un mazmeitu. Jau vairāk kā septiņus gadus Kraukļu ģimene ir koknesieši. Viņu brīvais laiks paiet radoši darbojoties Radošajā mājā un kopjot latviskās tradīcijas. Viņi droši stūrē savu laulības kuģi un apzinās, ka ģimene ir viņu dzīves lielākā balva.

Auseklis un Elga Grigāni pagājušā gada decembrī sagaidīja Zelta kāzu gadadienu. Viņi abi ir mācījušies vienā klasē tepat Koknesē, Viskāļu pamatskolā. Tā pa īstam viens otrā viņi ielūkojās, kad Elga bija pabeigusi mācības Rīgā, bet Auseklis absolvējis Mālpils tehnikumu un atgriezies no dienesta. 1967. gada 23. decembris Aizkraukles (toreiz jaunās pilsētas Stučkas) dzimtsarakstu nodaļā bija viņu dzīves visbaltākā diena. Dzimtās vietas mīlestību, darba tikumu un krietnumu – to visu Grigānu pāris ir iedevuši ceļamaizē saviem bērniem: četrām meitām, dēlam un audžumeitai. Viņu mīlestības saulītē sildās 7 mazbērni un 2 audžu mazbērni. Par Elgas saimniekot prasmi ir pārliecinājušies visi, kas ciemojušies Grigānu mājās "Būnīšos" un arī Radošajā mājā! Savukārt "Būnīšu" saimniekam ir zelta rokas, jo saviem spēkiem uzceltā ģimenes māja ir vieta, kur visai kuplajai saimei satikties, kopīgi rosīties un skaistus svētkus svinēt!

Jānis un Vizma Kalausi šovasar, Pēterdienā, viens otru sveica Zelta kāzu jubilejā. Viņu iepazīšanās stāsts iesākās Rīgā, kur Jēkabpils puses meitene 60. gadu vidū pēc profesijas apguves strādāja veikalā "Rota". Izskatīgais puisis, no Bauskas uz Rīgu atnākušais Jānis, sāka itin bieži iegriezties šajā veikaliņā un ilgi nebija jāgaida brīdis, kad Jānis uzrunāja pievilcīgo meiteni. 1968. gada 29. jūnijā Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā viņi viens otram apsolīja sagaidīt kopā visas turpmākās dzīves vasaras. Iesākumā jaunā ģimene dzīvo Rīgā, bet no 1972. gada viņu mājas ir Koknesē, kur pagājuši darba gadi, izaudzināti divi braši dēli, bet tagad sirdi sasilda trīs sagaidītie mazbērni: divi mazdēli un mazmeitiņa. Tie, kas Jāni un Vizmu pazīst vistuvāk, par viņu saskanīgo mūžu teic: viņi ir viena ābola divas pusītes! 

Koknesieši Ivans un Anita Drikšņas šoruden svinēs Zelta kāzas. 1963. gadā Latgales puisis no Feimaņu pagasta kopā ar vecākiem kļūst par koknesiešiem. Pēc atgriešanās no dienesta sākas Ivana darba gaitas par elektriķi kolhozā "Koknese".  Pirmo reizi Ivans Kokneses meiteni Anitu ieraudzīja 1967. gada decembrī ballē Kokneses kultūras namā. Savā dzīves laimīgajā dienā 1968. gada 6. novembrī Kokneses pagasta dzimtsarakstu nodaļā ar viņiem kopā bija tuvi draugi, tolaik arī koknesieši –  kāzu vedēji Maculeviču ģimene, bet laulību reģistrēja Rita Pētersone. Saskanīgajā laulībā izaudzinātas divas meitas, izauklēti četri mazdēli un mazmeita. Koknese ir viņu  mīlestības mājas, bet par gandrīz 50 kopīgajiem dzīves gadiem varam sacīt – tas ir valsis Zelta kāzu garumā. Un tāpat, kā kāzu dienā, kad viņiem skanēja "Silavas valsis", atskanot šai melodijai muzikālajā sveicienā, Ivans lūdza Anitu uz deju!

Katram pārim pēc apsveikšanas tika uzdots kāds jautājums par viņu bagātajiem dzīves gadiem. Asprātīgajās atbildēs laulātie atklāja, ka cauri dzīvei dodas ar smaidu!

Folkloras kopa "Urgas" ar dziesmotu sveicienu sumināja Lidiju Kraukli, Elgu Grigāni un Vizmu Kalausu, jo arī viņas ir piederīgas "Urgu" saimei un darbojas Radošajā mājā.

Pēc fotografēšanās svētku dienas kopbildei, kapelas "Aizezeres muzikanti" spēlētās Eduarda Rozenštrauha dziesmas "Likteņdzirnas" pavadījumā Goda pāri dejoja svētku dienas valsi, bet vēlāk saskandināja šampanieša glāzes, un tāpat kā pirms pusgadsimta skanēja "Rūgts!" Bija patīkami dzirdēt laulību jubilāru sirsnīgos pateicības vārdus pašvaldībai par sarūpēto svētku brīdi.

Savukārt Kokneses novada dome lepojas ar ģimenēm, kurās no divu cilvēku mīlestības gadu plūdumā ir uzaugušas un sakuplojušas dzimtas, kurās bērni, mazbērni, mazmazbērni veido stipru pamatu Kokneses novadam un Latvijai. Tātad, Kokneses novadā ir dzimusi jauna tradīcija!

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto


Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top