Pārdod apbūves zemes gabalu Koknesē08.11.2019

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemes gabalu ar  kadastra Nr. 3260 014 0224 platība 1706 m2 (lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve –kods 0601) Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 7 450 euro  (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2019.gada 6.decembra  plkst. 10:00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas  745 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2019.gada 10.decembrī plkst. 10:00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva mazajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar  nekustamo īpašumu speciālisti pa tālruni 65133634.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa izsolei

back to top