Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/nomas_izsole2
Drukas datums: 00:44:49 23.01.2021

Nomas izsole

11.05.2020

IZSOLE NOTIKUSI. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

Kokneses novada dome izsola nomas tiesības ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.3260 013 0253 ar adresi "'Ragāļi A"  Kokneses pagasts, Kokneses novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3260 013 0253 daļu  ar platību  0,34 ha ( turpmāk tekstā –Objekts), uz  30 (trīsdesmit) gadiem komercdarbībai. Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 10.jūnija  plkst.10.00   Pieteikumu ar īsu komercplānu nosūtīt  elektroniski uz e pastu dome@koknese.lv (var būt skenētā veidā). Izsoles sākuma cenagada nomas maksa 28,000 euro (divdesmit astoņi euro 00 centi) plus nosolītais un  plus PVN. Izsoles solis – 2,00 euro (divi  euro 00 centi).

Objekta nomas izsole notiks 2020.gada 11.jūnijā plkst. 10.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva  Lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv sadaļā izsoles. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 28694278.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei