Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/nomas_izsole1
Drukas datums: 11:36:55 26.01.2021

Nomas izsole

31.03.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

Kokneses novada dome izsola nomas tiesības ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.3260 013 0439 ar adresi "Laukums" Kokneses pagasts, Kokneses novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3260 013 0764 daļu ar platību  0,7941 ha (turpmāk tekstā –Objekts), uz  30 (trīsdesmit) gadiem komercdarbībai.  Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 15.aprīļa  plkst.10.00.  Pieteikumu ar īsu komercplānu nosūtīt  elektroniski uz e pastu dome@koknese.lv (var būt skenētā veidā). Izsoles sākuma cenagada nomas maksa 28,00 euro (divdesmit astoņi euro 00 centi) plus nosolītais un plus PVN. Izsoles solis – 2,00 euro ( divi  euro 00 centi).

Objekta nomas izsole notiks 2020.gada 16.aprīlī plkst. 12.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva Lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv sadaļā izsoles. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 28694278.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

Grafiskais pielikums