AA+A++
A AAA

Nomas izsole

31.03.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

Kokneses novada dome izsola nomas tiesības ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Kokneses novada Bebru pagastā, nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.32465060006 ar adresi "Pilslejas 2", Bebru pagasts, Kokneses novads, būvē ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0015 001, garāžu Nr.4 ar platību 54,1 m2 uz 7 (septiņiem) gadiem komercdarbībai. Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 15.aprīļa  plkst.10.00. Pieteikumu ar īsu komercplānu nosūtīt elektroniski uz e pastu dome@koknese.lv (var būt skenētā veidā). Izsoles sākuma cenagada nomas maksa 180,00 euro (viens simts astoņdesmit euro 00 centi) plus nosolītais un plus PVN. Izsoles solis – 10,00 euro (desmit  euro 00 centi).

Objekta nomas izsole notiks 2020.gada 16.aprīlī plkst. 11.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva Lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv sadaļā izsoles. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar Bebru pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 2006603.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top