AA+A++
A AAA

Nekustamā īpašuma Izsole

25.06.2020

IZSOLE NOTIKA , NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 3246 007 0063, platība 7.24 ha, (lietošanas mērķis lauksaimniecības zeme) nosaukums "Blanku mājas ganības" Bebru pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 19 930 euro  (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit  euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 10.augusta plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas 1993, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.gada 11.augustā plkst. 11.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamā īpašumā speciālisti pa tālruni 65133634.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top