AA+A++
A AAA

Nekustamā īpašuma Izsole

25.06.2020

IZSOLE NOTIKA , NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemes gabalu ar  kadastra Nr. 3260 014 0224, platība 1706 m2 (lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve –kods 0601) Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 3500 euro  (trīs tūkstoši pieci simti euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 10.augusta plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas 350 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.gada 11.augustā plkst. 10.00  Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar  nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 65133634.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top