AA+A++
A AAA

Nekustamā īpašuma izsole

07.02.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS. NOSLĒGTS PIRKUMA LĪGUMS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo nekustamo īpašumu Kokneses novada Kokneses pagastā ar nosaukumu "Gaiļi", kadastra Nr. 3260 007 0129, kopējā platība 0,5 ha, sastāvošu no 2 zemes gabaliem ar platībām 0,34 ha un 0,16 ha un izmantošanas mērķi - komercdarbība. Izsoles sākuma cena 750 euro  (septiņi simti piecdesmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020. gada 10. marta plkst.10:00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas  maksas 30 euro  un drošības naudas 75 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.gada 11.martā plkst.10:00  Kokneses novada domes ēkā, 1.stāva mazajā zālē,  Melioratoru ielā 1, Koknesē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar  nekustamo īpašumu speciālisti pa tālruni 65133634.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top