Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/meza_cirsmu_izsole
Drukas datums: 20:43:16 09.07.2020

Meža cirsmu Izsole 07.02.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

Kokneses novada dome pārdod rakstiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās  4 meža cirsmas, kas atrodas Kokneses novada, Iršu pagastā sekojošos meža īpašumos  - ar kadastra Nr. 32540020081 ar nosaukumu „ Bebri ” un ar kadastra Nr. 32540030074 ar nosaukumu ”Bergs”,  saskaņā ar sarakstu izsoles noteikumos.

Izsoles sākumcena 36 000 euro (trīsdesmit seši tūkstoši euro).Izsole notiks 2018.gada 27.februārī plkst.10.30. Kokneses novada domes ēkas 1.stāvā Sēžu zālē Nr.1 ,  Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta, Kokneses novadā. Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2018.gada 27.februāra  plkst.10.00  ir jāiesniedz rakstisku piedāvājumu Kokneses novada domē pēc adreses Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads , LV – 5113 slēgtā aploksnē ar atzīmi „Iršu pagasta meža cirsmu izsole Kokneses novadā. Neatvērt pirms izsoles.”  

Vienlaicīgi ar  piedāvājuma iesniegšanu, jābūt nomaksātai un jāiesniedz maksājuma uzdevumu izdrukas  nodrošinājuma summai, kas ir 10% no sākumcenas 3600 euro ( trīs tūkstoši seši simti euro)  un reģistrācijas maksa 50 euro (piecdesmit euro),  kas iemaksājami Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr.LV90000043494, AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā LV22UNLA 0035900130701 ar atzīmi „ Iršu pagasta meža cirsmu izsole Kokneses novadā”.

   Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un internetā  pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv .Objekta apskate dabā notiks 2018. gada 8.februārī un 15.februārī  plkst.10.00, iepriekš to saskaņojot ar kontaktpersonu  R.Līcīti pa tālruni 26349493.

IZSOLES NOTEIKUMI