Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/meza_cirsmu_izsole4
Drukas datums: 20:01:03 05.06.2020

Meža cirsmu izsole08.11.2019

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

Kokneses novada dome pārdod rakstiskā  izsolē ar augšupejošu soli, saskaņā ar sarakstiem izsoles noteikumos, tai piederošās Kokneses novada Bebru pagastā mežu cirsmas "Lokmanes mežs" un "Šķibes mežs" ar izsoles sākuma cenu 58 300 euro. Izsole notiks 2019.gada 27.novembrī plkst. 10:00 Kokneses novada domes administrācijas ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē,1. stāva mazajā zālē. Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 26.novembra plkst. 10:00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu 50,00 euro un nodrošinājuma summu 5 830 euro norādot mērķi "Bebru pagasta  meža cirsmu izsole Kokneses novadā." Dalības un nodrošinājuma maksas ieskaitāmas  Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr.LV90000043494, AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā LV22UNLA0035900130701 norādot minēto mērķi. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami un adresēti Kokneses novada domes izsoles komisijai  Melioratoru ielā 1, Koknesē , Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 vai personīgi 2.stāva 13. kabinetā vai kancelejā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv . Kontaktpersona - domes juriste Ligita Kronentāle, tālrunis 29716779.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa izsolei