Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/cirsmu_izsole1
Drukas datums: 11:02:22 26.01.2021

Cirsmu izsole

29.05.2020

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

Kokneses novada dome pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošā meža ar nosaukumu "Kaplavas kapi" (pie Kaplavas kapiem) Kokneses pagastā, Kokneses novadā, sanitāro cirti 1.kvartāla 1.līdz 5.nogabalā. Izsoles sākuma cena 710.00 euro (septiņi simti desmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 15.jūnija plkst. 10:00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu (pielikumā) un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas 71, euro nomaksu. Iesniegums un dokumenti, saskaņā ar izsoles noteikumiem pielikumā, iesniedzami domes administrācijā 2.stāvā pie sekretāres vai pa pastu (saņemšanas datums 2020.gada 15.jūnijs līdz 10:00).

 Objekta izsole notiks 2020.gada 16.jūnijā plkst. 10:00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva mazajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar Benitu Peciņu pa tālruni 29421728. Par Objekta dokumentiem interesēties  pa tālruni 29716779.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei