Lapas karte
AA+A++
A AAA

Apbūves zemesgabala izsole

17.03.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Kokneses novada dome pārdod trešā mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemes gabalu ar  kadastra Nr. 3260 014 0224 platība 1706 m2 (lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601) Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā (turpmāk tekstā –Objekts). Izsoles sākuma cena 4000 euro (četri tūkstoši euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 15.aprīļa plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu (pielikumā) un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas  400 euro nomaksu. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī iesniegums un dokumenti skenētā veidā iesniedzami domes e-pastā: dome@koknese.lv vai pa pastu (saņemšanas datums 2020.gada 14.aprīlis). Informācija pa tālruni: 29716779.

 Objekta izsole notiks 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva mazajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamo īpašumu speciālisti pa tālruni 65133634.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top