Nekustamā īpašuma Izsole 25.06.2020

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 3246 007 0063, platība 7.24 ha, (lietošanas mērķis lauksaimniecības zeme) nosaukums "Blanku mājas ganības" Bebru pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 19 930 euro  (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit  euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 10.augusta plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas 1993, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.gada 11.augustā plkst. 11.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamā īpašumā speciālisti pa tālruni 65133634.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt

Nekustamā īpašuma Izsole 25.06.2020

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemes gabalu ar  kadastra Nr. 3260 014 0224, platība 1706 m2 (lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve –kods 0601) Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 3500 euro  (trīs tūkstoši pieci simti euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 10.augusta plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas 350 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.gada 11.augustā plkst. 10.00  Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar  nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 65133634.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt

Cirsmu izsole29.05.2020

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nomas izsole11.05.2020

IZSOLE NOTIKUSI. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nomas izsole31.03.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nomas izsole31.03.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu

Apbūves zemesgabala izsole17.03.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Bebru pagasta pagraba un zemes nomas tiesību Izsole

17.03.2020 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma izsole07.02.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS. NOSLĒGTS PIRKUMA LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu

Pārdod apbūves zemes gabalu Koknesē 02.01.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Bebru pagasta kartupeļu pagraba un zemes nomas tiesību izsole28.12.2019

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Pārdod apbūves zemes gabalu Koknesē08.11.2019

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole08.11.2019

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top