Pārdod apbūves zemes gabalu Koknesē08.11.2019

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 3260 014 0224 platība 1706 m2 (lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve –kods 0601) Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 7 450 euro  (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2019.gada 6.decembra  plkst. 10:00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas  745 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2019.gada 10.decembrī plkst. 10:00  Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva mazajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē un pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamo īpašumu speciālisti pa tālruni 65133634.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt

Meža cirsmu izsole08.11.2019

Kokneses novada dome pārdod rakstiskā  izsolē ar augšupejošu soli, saskaņā ar sarakstiem izsoles noteikumos, tai piederošās Kokneses novada Bebru pagastā mežu cirsmas "Lokmanes mežs" un "Šķibes mežs" ar izsoles sākuma cenu 58 300 euro. Izsole notiks 2019.gada 27.novembrī plkst. 10:00 Kokneses novada domes administrācijas ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē,1. stāva mazajā zālē. Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 26.novembra plkst. 10:00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu 50,00 euro un nodrošinājuma summu 5 830 euro norādot mērķi "Bebru pagasta  meža cirsmu izsole Kokneses novadā." Dalības un nodrošinājuma maksas ieskaitāmas  Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr.LV90000043494, AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā LV22UNLA0035900130701 norādot minēto mērķi. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami un adresēti Kokneses novada domes izsoles komisijai  Melioratoru ielā 1, Koknesē , Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 vai personīgi 2.stāva 13. kabinetā vai kancelejā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv . Kontaktpersona - domes juriste Ligita Kronentāle, tālrunis 29716779.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Dzīvokļa izsole11.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Par traktora T-25A atsavināšanu30.11.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Koģenerācijas iekārta TEDOM12.06.2018

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” pārdod koģenerācijas iekārtu TEDOM Cento 140 SP  par brīvu atsavināšanas cenu 2 450,00 euro (divi tūkstoši četri simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN.

Pieteikumi par minētās koģenerācijas iekārtas pirkšanu iesniedzami  SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”  administratīvajās telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, laikā no 2018.gada 12.jūnija līdz 2018.gada 26.jūnijam plkst. 10.00.

Ja uz tās iegādi pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad  starp šiem pretendentiem ir rīkojuma koģenerācijas iekārtas izsole, saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pieteikums

Noteikumi_TEDOM.docx

printēt

Meža cirsmu Izsole 07.02.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Par vieglās automašīnas VW PASSAT atsavināšanu

01.02.2018 08:00 - 16.02.2018 - 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma Izsole

13.06.2017 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI, LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top