Cirsmu izsole29.05.2020

Kokneses novada dome pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošā meža ar nosaukumu "Ķaplavas kapi" (pie Kaplava kapiem) Kokneses pagastā, Kokneses novadā, sanitāro cirti 1.kvartāla 1.līdz 5.nogabalā. Izsoles sākuma cena 710.00 euro (septiņi simti desmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 15.jūnija plkst. 10:00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu (pielikumā) un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas 71, euro nomaksu. Iesniegums un dokumenti, saskaņā ar izsoles noteikumiem pielikumā, iesniedzami domes administrācijā 2.stāvā pie sekretāres vai pa pastu (saņemšanas datums 2020.gada 15.jūnijs līdz 10:00).

 Objekta izsole notiks 2020.gada 16.jūnijā plkst. 10:00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva mazajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar Benitu Peciņu pa tālruni 29421728. Par Objekta dokumentiem interesēties  pa tālruni 29716779.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt

Nomas izsole11.05.2020

Kokneses novada dome izsola nomas tiesības ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.3260 013 0253 ar adresi "'Ragāļi A"  Kokneses pagasts, Kokneses novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3260 013 0253 daļu  ar platību  0,34 ha ( turpmāk tekstā –Objekts), uz  30 (trīsdesmit) gadiem komercdarbībai. Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 10.jūnija  plkst.10.00   Pieteikumu ar īsu komercplānu nosūtīt  elektroniski uz e pastu dome@koknese.lv (var būt skenētā veidā). Izsoles sākuma cenagada nomas maksa 28,000 euro (divdesmit astoņi euro 00 centi) plus nosolītais un  plus PVN. Izsoles solis – 2,00 euro (divi  euro 00 centi).

Objekta nomas izsole notiks 2020.gada 11.jūnijā plkst. 10.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva  Lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv sadaļā izsoles. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 28694278.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

 

printēt

Nomas izsole31.03.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nomas izsole31.03.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu

Apbūves zemesgabala izsole17.03.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Bebru pagasta pagraba un zemes nomas tiesību Izsole

17.03.2020 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma izsole07.02.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS. NOSLĒGTS PIRKUMA LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu

Pārdod apbūves zemes gabalu Koknesē 02.01.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Bebru pagasta kartupeļu pagraba un zemes nomas tiesību izsole28.12.2019

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Pārdod apbūves zemes gabalu Koknesē08.11.2019

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole08.11.2019

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top