Nomas izsole31.03.2020

Kokneses novada dome izsola nomas tiesības ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.3260 013 0439 ar adresi "Laukums" Kokneses pagasts, Kokneses novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3260 013 0764 daļu ar platību  0,7941 ha (turpmāk tekstā –Objekts), uz  30 (trīsdesmit) gadiem komercdarbībai.  Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 15.aprīļa  plkst.10.00.  Pieteikumu ar īsu komercplānu nosūtīt  elektroniski uz e pastu dome@koknese.lv (var būt skenētā veidā). Izsoles sākuma cenagada nomas maksa 28,00 euro (divdesmit astoņi euro 00 centi) plus nosolītais un plus PVN. Izsoles solis – 2,00 euro ( divi  euro 00 centi).

Objekta nomas izsole notiks 2020.gada 16.aprīlī plkst. 12.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva Lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv sadaļā izsoles. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 28694278.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

Grafiskais pielikums

printēt

Nomas izsole31.03.2020

Kokneses novada dome izsola nomas tiesības ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Kokneses novada Bebru pagastā, nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.32465060006 ar adresi "Pilslejas 2", Bebru pagasts, Kokneses novads, būvē ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0015 001, garāžu Nr.4 ar platību 54,1 m2 uz 7 (septiņiem) gadiem komercdarbībai. Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 15.aprīļa  plkst.10.00. Pieteikumu ar īsu komercplānu nosūtīt elektroniski uz e pastu dome@koknese.lv (var būt skenētā veidā). Izsoles sākuma cenagada nomas maksa 180,00 euro (viens simts astoņdesmit euro 00 centi) plus nosolītais un plus PVN. Izsoles solis – 10,00 euro (desmit  euro 00 centi).

Objekta nomas izsole notiks 2020.gada 16.aprīlī plkst. 11.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva Lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv sadaļā izsoles. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar Bebru pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 2006603.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt

Apbūves zemesgabala izsole17.03.2020

Kokneses novada dome pārdod trešā mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemes gabalu ar  kadastra Nr. 3260 014 0224 platība 1706 m2 (lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601) Vērenes ielā 14, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā (turpmāk tekstā –Objekts). Izsoles sākuma cena 4000 euro (četri tūkstoši euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 15.aprīļa plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu (pielikumā) un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas  400 euro nomaksu. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī iesniegums un dokumenti skenētā veidā iesniedzami domes e-pastā: dome@koknese.lv vai pa pastu (saņemšanas datums 2020.gada 14.aprīlis). Informācija pa tālruni: 29716779.

 Objekta izsole notiks 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva mazajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes mājaslapā www.koknese.lv Objekta apskati iepriekš saskaņot ar nekustamo īpašumu speciālisti pa tālruni 65133634.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt

Bebru pagasta pagraba un zemes nomas tiesību Izsole

17.03.2020 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma izsole07.02.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Pārdod apbūves zemes gabalu Koknesē 02.01.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Bebru pagasta kartupeļu pagraba un zemes nomas tiesību izsole28.12.2019

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Pārdod apbūves zemes gabalu Koknesē08.11.2019

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole08.11.2019

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Dzīvokļa izsole11.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Par traktora T-25A atsavināšanu30.11.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top