Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izglitiba_novada/metodisko_apvienibu_vaditaju_kontaktinformacija
Drukas datums: 02:18:12 30.05.2020

Metodisko apvienību vadītāju kontaktinformācija

Nr.

Mācību priekšmetu skolotāju  MA

MA vadītājs

Izglītības iestāde, kurā strādā MA vadītājs

Tālrunis

e-pasts

1.

Pirmsskolas skolotāju MA

 

Ina Požarska

PII „Gundega”

29128895

ipv@inbox.lv  

2.

Sākumskolas skolotāju MA

Biruta Ozola

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26159727

birutaozola2@inbox.lv  

3.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA

Evita Užule

I.Gaiša Kokneses vidusskola

29356318

evitauzule@inbox.lv  

4.

Valodu (angļu, vācu, krievu) skolotāju MA

Inguna Kalniņa

I.Gaiša Kokneses vidusskola

29276192

ingunak@inbox.lv  

5.

Dabaszinību (ķīmija, bioloģija, fizika, dabaszinības) skolotāju MA

Sandra Māliņa

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26343849

sandramalina@inbox.lv  

6.

Matemātikas, informātikas skolotāju MA

Gundega Ungere

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26584282

gundega5@inbox.lv         

7.

Sociālo zinību skolotāju                (sociālās zinības, vēsture, ģeogrāfija, ekonomika) MA

Ingūna Ozoliņa

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26126787

inguunaozo@inbox.lv  

8.

Mākslas (mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, mūzika, kultoroloģija) skolotāju MA

Inita Asarīte

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26223830

inita.asarite@inbox.lv  

9.

Sporta skolotāju MA

Ivars Māliņš

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26526736

malins62@inbox.lv  

10.

Izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku MA

Māris Reinbergs

I.Gaiša Kokneses vidusskola

29435631

reinbergs57@gmail.com  

11.

Tautisko deju kolektīvu un folkloras kopu vadītāju MA

Inta Balode

Pērses sākumskola

29190565

inta.balode55@inbox.lv

12.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju skolotāju MA

Elvīra Broka

 I. Gaiša Kokneses vidusskola

26438536

elvira_broka@inbox.lv