Izglītība novadā

Kokneses novadā bērniem un jauniešiem iegūt izglītību, attīstīt savas spējas un talantus piedāvā sekojošas izglītības iestādes:

  • Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola,
  • Bebru pamatskola,
  • Pērses sākumskola,
  • Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāde „ Gundega”
  • Kokneses novada Bebru pirmsskolas izglītības iestāde” Bitīte”.
  • Kokneses pamatskola- attīstības centrs,
  • Kokneses mūzikas skola.

Profesionālo izglītību iespējams iegūt Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā Vecbebros.

Līdztekus mācību skolu programmām, skolēniem ir iespēja iesaistīties daudzveidīgās interešu izglītības programmās. Bērni un jaunieši ar panākumiem startē starpnovadu un valsts, kā arī starptautiskās olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās, un daudzveidīgos projektos.

Izglītības nozīmība novadā tiek augstu vērtēta, jo izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai tiek atvēlēti apmēram puse no pašvaldības gada budžeta līdzekļiem.

Lai īstenotu savas funkcijas izglītības jomā, pašvaldība ir izveidojusi izglītības darba speciālista amatu.

Adrese:

Parka iela 27, Kokneses pagasts Kokneses novads, LV-5113

Tālrunis + 371 28640383

E-pasts: ilona.lazda@koknese.lv

printēt

Metodisko apvienību vadītāju kontaktinformācija

Nr.

Mācību priekšmetu skolotāju  MA

MA vadītājs

Izglītības iestāde, kurā strādā MA vadītājs

Tālrunis

e-pasts

1.

Pirmsskolas skolotāju MA

 

Ina Požarska

PII „Gundega”

29128895

ipv@inbox.lv  

2.

Sākumskolas skolotāju MA

Biruta Ozola

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26159727

birutaozola2@inbox.lv  

3.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA

Evita Užule

I.Gaiša Kokneses vidusskola

29356318

evitauzule@inbox.lv  

4.

Valodu (angļu, vācu, krievu) skolotāju MA

Inguna Kalniņa

I.Gaiša Kokneses vidusskola

29276192

ingunak@inbox.lv  

5.

Dabaszinību (ķīmija, bioloģija, fizika, dabaszinības) skolotāju MA

Sandra Māliņa

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26343849

sandramalina@inbox.lv  

6.

Matemātikas, informātikas skolotāju MA

Gundega Ungere

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26584282

gundega5@inbox.lv         

7.

Sociālo zinību skolotāju                (sociālās zinības, vēsture, ģeogrāfija, ekonomika) MA

Ingūna Ozoliņa

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26126787

inguunaozo@inbox.lv  

8.

Mākslas (mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, mūzika, kultoroloģija) skolotāju MA

Inita Asarīte

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26223830

inita.asarite@inbox.lv  

9.

Sporta skolotāju MA

Ivars Māliņš

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26526736

malins62@inbox.lv  

10.

Izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku MA

Māris Reinbergs

I.Gaiša Kokneses vidusskola

29435631

reinbergs57@gmail.com  

11.

Tautisko deju kolektīvu un folkloras kopu vadītāju MA

Inta Balode

Pērses sākumskola

29190565

inta.balode55@inbox.lv

12.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju skolotāju MA

Elvīra Broka

 I. Gaiša Kokneses vidusskola

26438536

elvira_broka@inbox.lv

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top