Darbīgs un izaicinājumiem bagāts laiks28.05.2020

Pavasaris ir viens no gaidītākajiem gadalaikiem, kad sāk plaukt koki, ziedēt puķes, atgriežas gājputni, taču šis pavasaris ir citādāks nekā ierasts. No 2020. gada 12. marta valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, tādēļ mācību process no 25. marta noris attālināti.

Uzsākot attālinātā mācību procesa organizāciju Skolā – centrā, skolas pedagogiem bija jāturpina izglītojamajiem radīt iespēju un apstākļus dažādu zināšanu ieguvei, prasmju pilnveidošanai, talantu attīstīšanai.

Nenoliegšu, ka šī situācija radīja bažas un daudz jautājumu, kā tas būs, kā to organizēt, kā visu pēc iespējas kvalitatīvāk un profesionālāk paveikt?

 Mācību procesu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem organizējam atbilstīgi mācību stundu sarakstam, pedagogi, izmantojot skolvadības sistēmu E – klase, nosūta viņiem veicamos uzdevumus, savukārt izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem mācās pēc izglītības iestādes izstrādāta nodarbību saraksta,  izglītojamie saņem mācību uzdevumus un materiālus skolvadības sistēmā  E – klase.

Esam radījuši, mūsuprāt, jaunu pieeju izglītības procesā, izmantojot "Smart box" jeb gudrās kastes. Šīs kastes izveidotas atbilstīgi katra izglītojamā spējām un attīstības līmenim. Tajās ir ievietoti mācību un metodiskie materiāli, ar kuru palīdzību izglītojamie pilnveido savas prasmes, spējas un papildina apgūtās zināšanas.

Izglītības iestādē mācās 7 izglītojamie, kuriem mājās nav interneta pieslēguma un viedierīču, šiem izglītojamajiem  ik nedēļu tiek sagatavota mape ar dažādiem mācību un metodiskajiem materiāliem,  mācību piederumiem. Ar Kokneses novada domes atbalstu divi Skolas – centra izglītojamie saņēma planšetdatorus, lai nodrošinātu attālināto mācību procesu. Kolektīva vārdā saku lielu paldies Kokneses novada domei par atbalstu!

Darbu turpina arī speciālās izglītības attīstības centra speciālisti, nodrošinot attālinātas konsultācijas izglītojamiem, vecākiem un vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Metodiskais dienests, apkopojot informāciju par interneta vietnēm, ir izveidojis materiālu “Mācāmies un mācām attālināti”, kas izmantojams attālinātā mācību procesa organizēšanā. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai visiem izglītojamiem jebkurā izglītības iestādē noderīgi būs sagatavotie materiāli par universālā dizaina pieeju, kurā akcentēta mācību vides nozīme, mācību metožu un darba organizācijas formu daudzveidība jēgpilna un interesanta izglītības procesa organizēšanā izglītojamiem ar dažādām spējām.

Skolas – centra pedagogi apzinīgi un profesionāli ikdienu nodrošina izglītojamajiem attālinātu mācību procesu, savukārt čaklie “darba rūķi” cītīgi gatavoja un turpinās gatavot izglītojamajiem pārtikas pakas. Pārtikas paku sagādi un nodošanu izglītojamajiem organizē, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, kas nosaka, nodrošināt speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu izglītojamo ēdināšanai.

Vēlos teikt lielu PALDIES Skolas – centra pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem un izglītojamajiem par ieguldīto darbu un līdzdarbošanos!

Anita Ščerbinska,

Kokneses pamatskolas – attīstības centra direktore

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top