Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/iepirkumu_arhivs/buvuzraudzibas_pakalpojumu_nodrosinasana_ipasuma_darbnicu_laukums_parbuvei
Drukas datums: 18:02:20 09.07.2020

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana īpašuma “Darbnīcu laukums” pārbūvei24.01.2017

Līguma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūvei

Iepirkuma ID Nr.: KND 2017/4

„Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūve” tiek finansēta ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros”

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 24.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017.

Nolikums: šeit

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr.2 Minimālais testa apjoms

Būvprojekts un darbu apjomi ir norādīti atsevišķā failā, kas ir pieejams Kokneses novada domes mājaslapas sadaļā „Publiskie iepirkumi” Konkursi -

Darbnīcu laukuma ceļa un pievedceļu pārbūve (ar grozījumiem)

Lēmums

Līgums