Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/virszemes_nokrisnu_un_jumtu_notecu_udenu_savaksanas_un_novadisanas_projekta_izstrade
Drukas datums: 20:23:03 09.07.2020

Virszemes nokrišņu un jumtu noteču ūdeņu savākšanas un novadīšanas projekta izstrāde18.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/20, 

 “Virszemes nokrišņu un jumtu noteču ūdeņu savākšanas un novadīšanas projekta izstrāde”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 8.jūlija plkst.13.00 

Objekta nosaukums: Virszemes nokrišņu un jumtu noteču ūdeņu savākšanas un novadīšanas projekta izstrāde Vecbebru ciematā, Bebru pagastā, Kokneses novadā.

Pasūtītājs - Kokneses novada, Bebru pagasta pārvalde, adrese: „Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads

Projekta izstrāde un saskaņošana – līdz 2019.gada 30.augustam

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

Piedāvājumu iesniedz juridiska vai fiziska persona;

Piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos darbus.

Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma darbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.

Pretendentam Latvijā nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pretendenta maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

Reģistrācijas apliecība un sertifikāti nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv.

Objekta apskate dabā obligāta! Ar objektu var iepazīties no 2019.gada 18. jūnija, iepriekš sazinoties ar Komunālās nodaļas vadītāju Juri Bāru, tālr. 26411238 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendenta pieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2.      Objekta apsekošanas lapa (pielikums Nr.2);

3.      Pretendenta un atbildīgo speciālistu pieredze (pielikums Nr.3).