Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/valsts_un_pasvaldibas_vienota_klientu_apkalposanas_centra_izveide_precizets
Drukas datums: 05:44:26 20.02.2020

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide (PRECIZĒTS)14.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/22, “Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 25.jūnija plkst.16.00

 Būvdarbu veikšanas vieta –  1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5135. Visi darbi jāveic, netraucējot tuvumā esošo uzņēmumu darbību.

Būvdarbu veikšanas laiks – no 2019.gada 1.jūlija līdz 30.augustam (nodošana ekspluatācijā)

Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem.

  Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

Piedāvājumu iesniedz juridiska persona;

Piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.

Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma būvdarbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.

Pretendentam Latvijā nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pretendenta maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

Juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv. 

JAUTĀJUMI - ATBILDES (veikti precizējumi būvdarbu apjomos)

Līguma projekts

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendenta pieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2.      Darbu daudzumi (pielikums Nr.2);

3.      Pretendenta un atbildīgo speciālistu pieredze (pielikums Nr.3).