Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/tehniska_projekta_valsts_nozimes_arhitekturas_pieminekla_kokneses_pilsdrupas_konservacijas_darbi_un_labiekartosanas_darbi_ekspertize
Drukas datums: 15:14:35 17.11.2019

Tehniskā projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi” ekspertīze19.05.2016

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr.LV90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

„Tehniskā projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi” ekspertīze”

Objekta nosaukums: Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6160 „Kokneses pilsdrupas”

Kad.nr. 3260 013 0507 001

Adrese: Kokneses pilsdrupas, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Atbildīgais projektētājs: SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”

Zemes gabala platība: 1,3 ha

Cenu aptaujas mērķis:

Tehniskā projekta (TP) ekspertīzes mērķis ir izvērtēt TP dokumentācijas kļūdas, nesaistes un neprecizitātes un sniegt pamatotu atzinumu par TP dokumentu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016.gada 23.maijā, plkst. 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kokneses novada dome, 11.kab., adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai skenētā veidā elektroniski uz mara.bitane@koknese.lv līdz norādītajam termiņam.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Attīstības nodaļas vadītāja p.i. Māra Bitāne, mob. 20499940, T.65133636, mara.bitane@koknese.lv

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

• juridiskas personas reģistrācijas apliecības kopija (ja iesniedz juridiska persona);

• kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopija;

• aizpildīta, parakstīta piedāvājuma veidne (1.pielikums). Piedāvājumā pretendenti norāda cenas, kas izteiktas Latvijas naudas vienībā – euro), kurā jānorāda kopējās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, tajās iekļaujot visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus, ieskaitot transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas, nodokļus. Papildus izmaksas un apjoma palielinājums līguma darbības laikā nav pieļaujams.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:

Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu, kas atbilst visām augstākminētajām prasībām, ar zemāko cenu.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.gada līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir jābūt pieredzei, veicot būvprojektu ekspertīzi vismaz 2 (divām) sabiedriski nozīmīgām ēkām vai būvēm un nepieciešamības gadījumā spēj iesniegt Pasūtītājam atsauksmes par šādu darbu kvalitatīvu veikšanu.

2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā būvekspertīzes veikšanā. Pretendents nodrošina kvalificētu personālu, kas ir sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kas nodrošina ekspertīzes veikšanas uzdevumu izpildi.

Darbu veikšanas posmi:

1. TP izvērtēšana.

2. TP izvērtēšanas procesa gaitā konstatēto neatbilstību novēršana un TP atkārtota izvērtēšana, pārbaude.

3. Pamatots TP ekspertīzes atzinuma iesniegšana pasūtītajam.

Darba uzdevums tehniskā projekta ekspertīzei:

1. Tehniskā projekta ekspertīzi veic zemāk minētajām sadaļām:

1) Arhitektūras daļai;

2) Būvkonstrukciju daļai;

3) Ekonomiskai daļai;

4) Darba organizēšanas projektam.

2. Novērtēt Tehniskā projekta detalizācijas pakāpes pietiekamību būvobjekta konservācijas darbu un labiekārtodarbu kvalitatīvai veikšanai;

3. Ekspertīzes atzinums jāsastāda atbilstoši TP sastāvam, ņemot vērā TP daļu klasifikāciju. Būvekspertīzes atzinumā neatbilstības, ja tādas tiek konstatētas, jāfiksē.

4. Pēc ekspertīzes atzinuma iesniegšanas un nepilnību konstatēšanas, ja tādas tiek konstatētas, projektētājam novēršot norādītās neatbilstības, ekspertīzes veicējs pārbauda un izvērtē, vai un kā norādītās neatbilstības ir novērstas. Visi uzskaitītie pienākumi pretendentam jāveic līdz pozitīvam ekspertīzes atzinumam.

5. Atbildīgais eksperts, kurš sniedzis pozitīvu atzinumu par tehnisko projektu, kopā ar atbildīgo projektētāju ir solidāri atbildīgs par tehniskā projekta risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

6. Tehniskā projekta ekspertīzi veikt saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, t.sk., 2015.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.nodaļas „Ekspertīze” nosacījumiem.

7. Novērtēt tehniskā projekta atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajiem noteikumiem, un Projektēšanas uzdevumā (tiks iesniegts cenu aptaujas uzvarētājam) noteiktajām prasībām. 8. Ekspertīzes laikā konstatēto trūkumu novēršanai Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Tehniskā projekta izstrādātāja Tehniskā projekta dokumentācijas labojumus un iekļaut tos ekspertīzes gala slēdzienā.

9. Atbildīgais eksperts, kurš sniedzis pozitīvu atzinumu par būvprojektu, kopā ar būvprojekta atbildīgo projektētāju ir solidāri atbildīgs par būvprojekta risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

10. Izpildītājam kā kvalificētam, prasmīgam un pieredzējušam lietpratējam veikt arī citus darbus, kas tieši nav norādīti Darba uzdevumā, bet izriet no darba jēgas un būtības, un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami darbu pienācīgai izpildei, to mērķa sasniegšanai un realizācijai. Minētās aktivitātes jānodrošina bez papildus finansējuma pieprasīšanas.

11. Pasūtītājs uz tehniskā projekta ekspertīzes veikšanas laiku ar pieņemšanas – nodošanas aktu izsniedz Izpildītājam tehniskā projekta sējumus, katru vienā eksemplārā.

12. Pēc tehniskā projekta ekspertīzes veikšanas Izpildītājs atgriež Pasūtītājam visus saņemtos tehniskā projekta sējumus.

Darbu veikšanas termiņi:

TP ekspertīzes atzinums jāiesniedz Kokneses novada domē, saskaņojot termiņus ar tehniskā projekta izstrādātāju un pasūtītāju. Paredzamais ekspertīzes atzinuma iesniegšanas termiņš - 2016.gada 10.-15.jūnijs.

Cenu aptauja tiek rīkota saistībā ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķi SAM 5.5.1. "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus".

Pielikumi:

1.Veidne piedāvājuma sagatavošanai

2.Kokneses pilsdrupu shēma

3.Projektēšanas nosacījumi