Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/skeitparka_iekartu_uzstadisana
Drukas datums: 13:17:43 12.07.2020

SKEITPARKA IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA 13.01.2020
Kokneses sporta veterānu biedrība, reģ. Nr.LV 40008190821, izsludina cenu aptauju 

Nr. KND/TI/2020/2, “SKEITPARKA IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA ”

Cenu aptauja notiek projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000016 “Kustību prieks” ietvaros. Projekts tiek īstenots ”Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma ”Darbību īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 21.janvāra plkst.16.00

 Darbu veikšanas vieta –  Parka iela 27, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5135

Darbu veikšanas laiks – no 2020.gada 1.marta līdz 30.jūnijam (nodošana ekspluatācijā). 

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi: Piedāvājumu iesniedz juridiska persona, piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

  • Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos darbus un piegādes.
  • Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma darbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.
  • Pretendentam Latvijā nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pretendenta maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendenta pieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2.      Darbu daudzumi (pielikums Nr.2);

3.      Pretendenta un atbildīgo speciālistu pieredze (pielikums Nr.3). 

Tehniskā specifikācija, Paskaidrojuma raksts, Vizualizācija,Līguma projekts