Lapas karte
AA+A++
A AAA

Nojumes izbūve PII “Gundega”, Koknesē

14.07.2020

Kokneses novada dome, reģ.nr. 90000043494 , izsludina cenu aptauju Nr. KND/TI/2020/18, “Nojumes izbūve PII “Gundega”, Koknesē”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 11.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: anda.mikala@koknese.lv līdz 2020. gada 22.jūlija plkst.13.00

Būvdarbu veikšanas vieta –  PII “Gundega”, Lāčplēša iela 7, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5113

Būvdarbu veikšanas laiks – līdz 2020.gada 30. oktobrim (nodošana ekspluatācijā). Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem.

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:  Piedāvājumu iesniedz juridiska persona, piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.

Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma būvdarbus. Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.

Pretendentam Latvijā nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pretendenta maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

Juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros

Ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts Būvdarbu līgums (skatīt šeit)

Būvprojekts /    Nojumes izvietojums

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Anda Mikāla, tālr. 27097953, e-pasts anda.mikala@koknese.lv  

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendenta pieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2.      Darbu daudzumi (pielikums Nr.2);

3.      Pretendenta pieredze (pielikums Nr.3)

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top