Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/laukuma_parbuve_kokneses_parka_estrade
Drukas datums: 16:56:56 31.05.2020

Laukuma pārbūve Kokneses parka estrādē13.06.2018

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Izsludina cenu aptauju KND/TI/2018/36 

Laukuma pārbūve Kokneses parka estrādē

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome,; adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2018. gada 20.jūnija plkst.16.00 

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

  • Piedāvājumu iesniedz juridiska persona;
  • Piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju

viszemākā cena.

  Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem, saskaņā ar tehnisko projektu, kā arī ciešā sadarbībā (saskaņojot darbus un to veikšanas laikus) ar uzņēmēju, kurš veic soliņu novietošanas darbus Kokneses parka estrādē.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

  • Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.
  • Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma būvdarbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.
  • juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros
  • Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv.

·         Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Kokneses novada domes attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, e-pasts anda.mikala@koknese.lv

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendenta pieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2.      Cenu piedāvājums (pielikumsNr.2);

3.      Pretendenta un atbildīgo speciālistu pieredze un atsauksmes;

4.      Īss veicamo būvdarbu apraksts (brīvā formā) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu;

5.      Atbilstoši pielikumam Nr.3  jānorāda pretendenta, atbildīgā būvdarbu vadītāja un darba drošības speciālista pieredze. Jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas  atsauksmes no pieredzes apliecinājumā minētajiem pasūtītājiem.

  Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3, skaidrojošais apraksts, GP, TS1,TS2,TS3