Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana27.01.2020

KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE, reģistrācijas Nr. 90000302022 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/3, “Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotā atjaunošana Austrumu ielā 11, Koknesē”

Projekts Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 "Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana" tiek īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 10.februāra plkst.16.00

 Būvdarbu veikšanas vieta –  Kokness Romas katoļu baznīca, Austrumu iela 11, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5135

Būvdarbu veikšanas laiks – no līguma parakstīšanas brīža līdz 2020.gada 30. augustam (nodošana ekspluatācijā)

Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem. 

Ja darbu apjomos vai skaidrojošajā aprakstā ir norādīti konkrēta ražotāja būvizstrādājumi, Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus.

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:  piedāvājumu iesniedz juridiska persona. Piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.

Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma būvdarbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.

Pretendentam Latvijā nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pretendenta maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

Juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv. 

Apliecinājuma karte

Skaidrojošais apraksts

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1. Pretendenta pieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2. Darbu daudzumi

3.  Pretendenta un atbildīgo speciālistu pieredze (pielikums Nr.3). 

4.  Līguma projekts  

PRETENDENTU JAUTĀJUMI / ATBILDES

back to top