Kokneses novada domes priekšlaukuma labiekārtošana04.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494  izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/19 ,

“Kokneses novada domes priekšlaukuma labiekārtošana”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 12.jūnija plkst.16.00

Būvdarbu veikšanas vieta –  Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5135

Būvdarbu veikšanas laiks – no 2019.gada 1.jūlija līdz 19.augustam (nodošana ekspluatācijā)

Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem.  

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

Piedāvājumu iesniedz juridiska persona;

Piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju

viszemākā cena.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.

Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma būvdarbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.

Pretendentam Latvijā nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pretendenta maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

Juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv. 

PROJEKTS UN SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1. Pretendenta pieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2. Darbu daudzumi (pielikums Nr.2);

3. Pretendenta un atbildīgo speciālistu pieredze (pielikums Nr.3).

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top