Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/ielu_un_celu_asfaltbetona_seguma_apstrade_ar_bitumena_emulsiju_un_skembam
Drukas datums: 18:03:39 05.12.2019

Ielu un ceļu asfaltbetona seguma apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembām20.07.2018

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Izsludina cenu aptauju KND/TI/2018/39

Ielu un ceļu asfaltbetona seguma apstrāde  ar bitumena emulsiju un šķembām

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi Kokneses novada domes komunālajā nodaļā, 9.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: benita.pecina@koknese.lv līdz 2018. gada 27.jūlija plkst.15:00 

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

  • Piedāvājumu iesniedz juridiska persona;
  • Piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

  Darbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

  • Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.
  • juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros
  • Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv., kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Kokneses novada domes komunālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa, tālr.29421728, e-pasts anda.mikala@koknese.lv

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendenta pieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2.      Tehniskais un finanšu piedāvājumi jāiesniedz saskaņā ar pielikumu Nr.2(tehniskā specifikācija) un pielikumu Nr.3 (darbu apjomi) 

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3