Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/ielu_apgaismojuma_izbuve_irsu_pagasta
Drukas datums: 05:46:04 20.02.2020

Ielu apgaismojuma izbūve Iršu pagastā12.08.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/24, “Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļu V922 Vecbebri - Irši no mājām “Saulstari” līdz mājām “Ābelītes”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 19.augusta plkst.13.00

 Būvdarbu veikšanas vieta – Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV–5135.

Būvdarbu veikšanas laiks – no 2019.gada 2.septembra līdz 30.novembris (nodošana ekspluatācijā).

Būvdarbi veicami atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem un Latvijas Būvnormatīviem.

  Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

Piedāvājumu iesniedz juridiska persona;

Piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju

viszemākā cena.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.

Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma būvdarbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.

Pretendentam Latvijā nav nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pretendenta maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

Juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros.

Kontaktpersona par  tehnisko specifikāciju: Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Lāsma Ruža -Riekstiņa, tālr.26377731, e-pasts lasma.ruza.riekstina@koknese.lv.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: iepirkumu speciāliste Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendenta pieteikums cenu aptaujai (pielikums Nr.1);

2.      Darbu daudzumi (pielikums Nr.2);

3.    Pretendenta un atbildīgo speciālistu pieredze (pielikums Nr.3).

Projekts - Paskaidrojuma raksts, shēmas, balsts, LED, Elektroapgāde, LVC_TN, TET_TN, TET_saskaņojums, ST_TN, ST_saskaņojums, Būvvaldes paskaidrojuma raksts, projekts