Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/grants_seguma_celinu_atjaunosana_kokneses_parka
Drukas datums: 22:23:40 03.06.2020

Grants seguma celiņu atjaunošana Kokneses parkā05.08.2016

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

„ Grants seguma celiņu atjaunošana Kokneses parkā”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, 11.kab., adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai elektroniski (ieskenētu, ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz benita.pecina@koknese.lv līdz 12.08.2016., plkst. 14:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Attīstības nodaļas vadītāja p.i. Māra Bitāne, mob. 20499940, T.65133636, mara.bitane@koknese.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa, mob. 29421728., e-pasts benita.pecina@koknese.lv

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

Piedāvājumu iesniedz juridiska persona.

Piedāvājuma cena jānorāda euro, kopā ar PVN.

Piedāvājuma cenā jāiekļauj materiālu piegādes un celiņu atjaunošanas izmaksas, nodokļi, nodevas, kā arī visas netieši ar materiālu piegādi saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā iespējamo sadārdzinājumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pretendenta pieteikuma sastāv no šādiem dokumentiem:

• juridiskas personas reģistrācijas apliecības kopija;

• pretendenta piedāvājums (1.pielikums „Pretendenta piedāvājuma veidne”);

• atsauksmes (2 gab.) no citiem pasūtītājiem, kuriem veikti līdzīga rakstura darbi pēdējo trīs gadu laikā.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

1. Pretendentam ir pieredze kvalitatīvu grants segumu atjaunošanas darbu veikšanā, materiālu sagādē (pievienotas 2 atsauksmes);

2. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pielikumi:

1. Pretendenta piedāvājuma veidne

2. Tehniskā specifikācija

Cenu aptauja tiek veikta projekta „Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plāna ieviešana” ietvaros, kas līdzfinansēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.