Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/dzivoklu_parbuve_teritorijas_labiekartosana_ekai_madaras_irsos_irsu_pagasta_kokneses_novada_buvprojekta_izstrade_un_autoruzraudziba
Drukas datums: 05:45:25 20.02.2020

Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā, Kokneses novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība08.11.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē “Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā,  Kokneses novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.

 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros,  KND/TI/2018/51

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2018. gada 16. novembris plkst.12:00

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv  

 Pielikumā:

1) Instrukcija uz 19 lp.

2) Pretendenta pieteikums (2.pielikums) uz 2 lp.

3) Veidne informācijai par pieredzi projektēšanā(3.pielikums) uz 1 lp.

4) Līguma izpildē piesaistītā būvspeciālista CV(4.pielikums) uz 1 lp.

5) Finanšu piedāvājums (5.pielikums) uz 1 lp.

6) Inventarizācijas lieta uz 19 lp.

7) Plānotais telpu plānojums uz 1 lp.