Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gala sienas pastiprināšana Iršu pagastā28.05.2018

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Izsludina cenu aptauju:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gala sienas pastiprināšana  Iršu pagastā

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai elektroniski (ieskenētu, ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz e-pastu: dome@koknese.lv līdz 2018. gada 11.jūnija plkst.16.00

IEINTERESĒTO PERSONU SAPULCE UN OBJEKTA APSEKOŠANA NOTIKS 2018.gada 5.jūnijā, plkst.10:00 Iršu pagasta pārvaldē   

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

  • Piedāvājumu iesniedz juridiska persona;
  • Piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gala sienu pastiprināšana  saistītās izmaksas, t.sk. materiālu un to piegādes izmaksas, darba algas, nodokļi, nodevas, kā arī visas netieši ar materiālu piegādi un transportu saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā iespējamo sadārdzinājumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

  • Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.
  • Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma būvdarbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.
  • juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros
  • Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Dace Svētiņa, tālr.28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv.

·         Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Iršu pagasta komunālās nodaļas vadītājs Normunds Jirgens, mob. 28735729, e-pasts: norjir1972@inbox.lv

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

1.      Pretendenta pieteikums cenu aptaujai;

2.      Cenu piedāvājums;

3.      Pretendenta un atbildīgo speciālistu pieredze un atsauksmes;

4.      Tehniskā specifikācija (skatīt pielikumu Nr.4) un īss veicamo būvdarbu apraksts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu;

5.      Atbilstoši pielikumam Nr.3  jānorāda pretendenta, atbildīgā būvdarbu vadītāja un darba drošības speciālista pieredze. Jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas  atsauksmes no pieredzes apliecinājumā minētajiem pasūtītājiem.

  Pielikums Nr.1 PIETEIKUMS

Pielikums Nr.2 CENU PIEDĀVĀJUMS

Pielikums Nr.3 PIEREDZES APLIECINĀJUMS

Pielikums Nr.4 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

BŪVPROJEKTS

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top