Cenu aptauja. Katlumājas dūmeņa konstrukciju nostiprināšana Iršu pagastā04.04.2017

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494. Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113, izsludina cenu aptauju: „Katlumājas dūmeņa konstrukcijas nostiprināšana Iršu pagastā”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada Iršu pagasta pārvalde, adrese: “Kūlēni”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai elektroniski (ieskenētu, ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz e-pastu: irsi@koknese.lv līdz 20.04.2017.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte, mob. 29136832, T 65163635, raina.licite@koknese.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunālās nodaļas vadītājs Normunds Jirgens, mob. 28735729., e-pasts: norjir1972@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi:

 • Piedāvājumu iesniedz juridiska persona;
 • Piedāvājuma cena jānorāda euro, kopā ar PVN.

Piedāvājuma cenā jāiekļauj materiālu piegādes un dūmeņa konstrukciju stiprināšanas izmaksas, darba algas, nodokļi, nodevas, kā arī visas netieši ar materiālu piegādi saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā iespējamo sadārdzinājumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Pretendenta pieteikums sastāv no šādiem dokumentiem:

 • pretendenta pieteikums (1.pielikums)
 • pretendenta cenu piedāvājums (2.pielikums )
 • informācija par pretendenta pieredzi (3.pielikums);
 • īss veicamo būvdarbu apraksts;
 • juridiskas personas reģistrācijas apliecība un būvprakses sertifikāts nav jāiesniedz, vērtējot komisija šo informāciju pārbauda publiski pieejamos reģistros.

Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju:

 • Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.
 • Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā veicis vismaz divus līdzīga veida un apjoma būvdarbus (pretendents savas kvalifikācijas nodrošināšanai var balstīties uz atsevišķa speciālista pieredzi). Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas. Pretendentam savas pieredzes apliecināšanai aizpilda Pielikums Nr.3.

Pielikumi:

 1. Pretendenta pieteikums cenu aptaujai
 2. Cenu piedāvājums
 3. Pretendenta pieredze
 4. Tehniskā specifikācija
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top