Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/cenu_aptauja_buvuzraudzibas_pakalpojumiem
Drukas datums: 15:11:25 17.11.2019

Cenu aptauja būvuzraudzības pakalpojumiem03.06.2015

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam “Kokneses novada Bebru stadiona tribīņu rekonstrukcija” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, skat. Kokneses novada mājas lapā sadaļā – Pašvaldība > Publiskie iepirkumi no 01.01.2014 > būvdarbi 14000-170000 EUR > Stadiona tribīņu rekonstrukcija.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciems.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2015.gada 25.jūnijs -2015.gada 15.augusts, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu un būvuzraudzības līguma noslēgšanas laiks ir 2015.gada 19. jūnijs.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 15.jūnijam plkst. 12.00 Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldē, adrese: “Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai pa pastu.

Piedāvājums sastāv no:

Pieteikums dalībai cenu aptaujā un dokumenti:

  •  CV;
  •  finanšu piedāvājums;
  •  būvuzraudzības sertifikāta kopija/derīgs līdz projekta realizācijas beigām/;
  •  profesionālo darbību apliecinoši dokumenti /būvuzraudzības objektu saraksts, ieteikumi, atsauksmes – 3gab/.

Būvuzraugs – persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Darba pienākumi - Skat. Pielikumā

Lēmums: šeit

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis būvuzraudzību vismaz 2(divos) līdzīgos būvniecības objektos, kuru ietvaros veikta būvuzraudzība publisko objektu izbūvei.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vadītāja

Ilze Pabērza

tel.nr.: 29142183,

faksa nr.: 65164291