Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/cenu_aptaujas/cenu_aptauja_buvuzraudzibas_pakalpojumi_udensapgades_tiklu_buvdarbiem_projekta_ieviesanai
Drukas datums: 15:11:56 17.11.2019

Cenu aptauja - Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta ieviešanai09.03.2015

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta „Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciema ūdensvadu rekonstrukcija un izbūve” ieviešanai.

Būvuzraudzība tiek veikta atbilstoši iepirkuma procedūras „Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciema ūdensvadu rekonstrukcija un izbūve” nolikumam un Tehniskai specifikācijai, skat. Kokneses novada mājas lapā sadaļa – Pašvaldība /publiskie iepirkumi /būvdarbi 14000 – 70000 EUR /ūdensvada rekonstrukcija un izbūve.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciems.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2015.gada 20.aprīlis -2015.gada 31.jūlijs, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu un būvuzraudzības līguma noslēgšanas laiks ir 2015.gada 10. aprīlis.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 31.martam plkst. 12.00 Kokneses novada domē, adrese: Melioratoru 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi. Piedāvājums sastāv no:

Pieteikums dalībai cenu aptaujā un dokumenti:

  • juridiskai personai – reģ. nr., kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un CV;
  • būvuzraudzības sertifikāta kopija/derīgs līdz projekta realizācijas beigām/;
  • profesionālo darbību apliecinoši dokumenti/būvuzraudzības objektu saraksts, ieteikumi, atsauksmes – 3gab/;
  • finanšu piedāvājums.

Būvuzraugs – persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Darba pienākumi - Skat. Pielikumā(docx)

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis būvuzraudzību vismaz 2(divos) līdzīgos būvniecības objektos, kuru ietvaros veikta būvuzraudzība ārējiem ūdensapgādes tīkliem ar kopējo garumu vismaz 1000 m.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes komunālās nodaļas vadītājs

Juris Bārs

tel.nr.: 26411238,

faksa nr.: 65164291